Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

Komplexná starostlivosť o rozvoj jazyka a reči zameraná na deti z MŠ a ZŠ

Unikátna multimediálna publikácia na slovenskom trhu, ktorá je zostavená tímom viac ako 20 profesionálnych logopédov a odborníkov na vývoj reči a jazyka. Zrozumiteľným spôsobom v nej podávajú výklad o vývine reči, o jeho poruchách, diagnostike a zároveň prinášajú návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín. Publikácia je určená učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom a špeciálnym pedagógom.

Unikátna multimediálna publikácia na slovenskom trhu, ktorá je zostavená tímom viac ako 20 profesionálnych logopédov a odborníkov na vývoj reči a jazyka. Zrozumiteľným spôsobom v nej podávajú výklad o vývine reči, o jeho poruchách, diagnostike a zároveň prinášajú návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín. Publikácia je určená učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom a špeciálnym pedagógom.
 
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.
 

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

185 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

 

Multimediálna publikácia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia zrozumiteľným spôsobom podáva v jednotlivých kapitolách výklad o vývine reči, o jeho poruchách a diagnostik. Zároveň prináša návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín.

V snahe pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami reči a jazyka prináša publikácia množstvo nápadov a konkrétnych návrhov na prácu s nimi.

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti o tom, ako s deťmi primeranejšie a funkčnejšie komunikovať a zároveň vývin reči stimulovať. V neposlednom rade poradí všetkým zainteresovaným, ako tieto deti čo najlepšie zaškoliť, a pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých a v súčasnosti platných legislatívnych normách na integráciu detí s narušeným vývinom reči. 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením obsah.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť pod týmto odkazom tu.

 

Publikácia ponúka:

 • náčrt vývinu reči,
 • prehľad jednotlivých porúch reči a jazyka,
 • motorické a grafomotorické cvičenia,
 • cvičenia na podporu zrakového vnímania,
 • cvičenia pre pedagógov a rodičov,
 • praktické materiály a podporné pomôcky,
 • kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale aj zároveň budete rozvíjať ich reč, 
 • stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka,
 • zásady optimálnej a efektívnej komunikácie,
 • individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
 • fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia je určená predovšetkým logopédom (klinickým i školským), učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade aj rodičom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Popis produktu:

Multimediálna publikácia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia zrozumiteľným spôsobom podáva v jednotlivých kapitolách výklad o vývine reči, o jeho poruchách a diagnostik. Zároveň prináša návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín.

V snahe pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami reči a jazyka prináša publikácia množstvo nápadov a konkrétnych návrhov na prácu s nimi.

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti o tom, ako s deťmi primeranejšie a funkčnejšie komunikovať a zároveň vývin reči stimulovať. V neposlednom rade poradí všetkým zainteresovaným, ako tieto deti čo najlepšie zaškoliť, a pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých a v súčasnosti platných legislatívnych normách na integráciu detí s narušeným vývinom reči. 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením obsah.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť pod týmto odkazom tu.

 

Publikácia ponúka:

 • náčrt vývinu reči,
 • prehľad jednotlivých porúch reči a jazyka,
 • motorické a grafomotorické cvičenia,
 • cvičenia na podporu zrakového vnímania,
 • cvičenia pre pedagógov a rodičov,
 • praktické materiály a podporné pomôcky,
 • kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale aj zároveň budete rozvíjať ich reč, 
 • stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka,
 • zásady optimálnej a efektívnej komunikácie,
 • individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS),
 • fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku.

 

Mimoriadne bonusy prémiové verzie:

 • Celý obsah publikácie v on-line listovatelné podobe s možnosťou vyhľadávania a funkčnými hypertextovými odkazy
 • Možnosť tlače publikácie či vybraných pasáží

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia je určená predovšetkým logopédom (klinickým i školským), učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade aj rodičom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

 

Obsah publikácie:

        1.   Reč v histórii ľudského rodu

         2.   Vývin reči

               2.1. Raný vývin reči

               2.2. Oneskorený vývin reči

               2.3. Dvojjazyčnosť - bilingvizmus

               2.4. Rozvoj fonologických schopností a fonematického uvedomovania  

               2.5 Školská zrelosť a pripravenosť na školu v kontexte s fonologickým uvedomovaním

               2.6 Verbálna komunikácia v rodine ako prostriedok rozvoja jazykových a rečových zručností u detí

        3.   Diferenciálna diagnostika porúch reči a jazyka

               3.1. Súčasné trendy na Slovensku

               3.2. Vývinová dysfázia

               3.3. Verbálna dyspraxia

               3.4. Balbuties - zajakavosť

               3.5. Myofunkčná porucha

               3.6. Poruchy hlasu v detskom veku                

               3.7. Poruchy reči a jazyka ako symptóm

               3.8. Dyslália - porucha zvukovej roviny reči

               3.9  Narušený príjem potravy v dôsledku zmeneného percepčného vnímania

               3.10 Dyslália a vývinové poruchy reči (diferenciálno-diagnostické kritériá)

         4.   Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.1. Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.2. Cvičenia na rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s autizmom

         5.   Starostlivosť o deti s poruchami reči a jazyka v predškolskom a školskom veku     

         6.   Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.1. Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.2. Dychové cvičenia

               6.3. Rytmické a iné cvičenia

               6.4. Cvičenia na rozvoj orálnej praxie

               6.5. Cvičenia na posilnenie jazyka

               6.6. Vyučovanie cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní – metóda CLIL

               6.7  Skloňovanie podstatných mien - nácvik koncoviek

               6.8  Kategorizácia

               6.9  Hlasová výchova

        7.   Cvičenia na podporu zrakového vnímania

               7.1  Rozvoj zrakového vnímania

               7.2  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)        

               7.3  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

        8.   Motorické a grafomotorické cvičenia

                8.1  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.2  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.3  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.4  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

        9.   Zásady optimálnej a efektívnej komunikácie

                9.1  Cvičenia na osvojenie jazyka pre učiteľov a rodičov

      10.   Individuálne začlenenie detí s Narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

               10.1  NKS detí a žiakov s mentálnym postihnutím v multikultúrnom edukačnom prostredí (výskum)

      11.   Terapeutické metódy, postupy a aktuálne trendy

               11.1  Biofeedbackové a neurofeedbackové postupy v liečbe porúch reči

               11.2  Augmentatívna a alternatívna komunikácia v podmienkach špeciálnej školy

 

 Online zložka obsahuje:

 • pracovné listy - grafomotorika
 • pracovné listy - kognícia
 • písmenkové omaľovánky
 • pracovné listy - puzzle
 • pracovné listy pre všestrannú starostlivosť o rozvoj jazyka a reči
 • praktické materiál a pomôcky, určené na diagnostiku a nácvik správnej výslovnosti
 • pracovné listy - relaxácia
 • bonusový materiál "Mapy pokladov", využiteľný pri kolektívnych cvičeniach

 

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 185 EUR
169 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/logs-demo/

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

185 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout