Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

Komplexná starostlivosť o rozvoj jazyka a reči zameraná na deti z MŠ a ZŠ

V školskom roku 2016/2017 boli deti s poruchami reči a jazyka integrované do týchto zariadení a v nasledujúcich počtoch: do štátnych ZŠ a materských škôl v počte 1699; do súkromných ZŠ a MŠ v počte 50 a do cirkevných škôl to bolo 130. Tieto deti majú však stále problémy s poruchami reči a jazyka. Komplexný, kohézny a cielený produkt „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia“ prináša účinnú pomoc, ktorá na trhu chýba.
 

Komplexný, kohézny a cielený produkt „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia“ prináša účinnú pomoc pri problémoch s poruchami reči a jazyka, ktorá na trhu chýba.
 
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.
 

Výhody prémiovej verzie

`

99 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Multimediálna publikácia "Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia" zrozumiteľným spôsobom podáva v jednotlivých kapitolách výklad o vývine reči, o jeho poruchách, diagnostike a zároveň prináša návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín.

Úlohou tejto premyslenej odbornej publikácie je v dnešnej „informačnej" dobe internetu, kde ostáva zásadnou otázkou validita informácií, priniesť odborníkom z oblasti logopédie, pedagogickým pracovníkom v materských a základných školách, špeciálnym pedagógom, rodičom a všetkým tým, ktorí sa chcú dozvedieť o vývine a poruchách reči a jazyka viac, odborný a terminologický náhľad do tejto problematiky. V snahe pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami reči a jazyka prináša publikácia množstvo nápadov a konkrétnych návrhov na prácu s nimi.

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti o tom, ako s deťmi primeranejšie a funkčnejšie komunikovať a zároveň vývin reči stimulovať. V neposlednom rade poradí všetkým zainteresovaným, ako tieto deti čo najlepšie zaškoliť, a pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých a v súčasnosti platných legislatívnych normách na integráciu detí s narušeným vývinom reči.

Prinášame na trh kompaktnú publikáciu o jedinečnej a výsostne ľudskej schopnosti hovoriť, o tom, ako táto mimoriadna schopnosť vznikla a ako ju rozvíjať.

Všetky kapitoly sú spracované skúsenými logopédmi z aplikačnej praxe.

Aktuálnosť je zaisťovaná aktualizačným servisom 2x ročne v súlade s aktuálnymi problémami, prípadmi a trendmi v oblasti logopédie.

 

Podrobný obsah publikácie Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť pod týmto odkazom tu.

 

Publikácia ponúka:

 • náčrt vývinu reči
 • prehľad jednotlivých porúch reči a jazyka
 • vypracované cvičenia na prácu s deťmi: pracovné listy, motorické a grafomotorické cvičenia, cvičenia na podporu zrakového vnímania
 • cvičenia pre pedagógov a rodičov
 • praktické materiály a podporné pomôcky
 • kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale aj zároveň budete rozvíjať ich reč 
 • stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka
 • zásady optimálnej a efektívnej komunikácie
 • individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 • fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania - Cvičenia je určená predovšetkým logopédom (klinickým i školským), učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade aj rodičom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami.

Popis produktu:

Multimediálna publikácia "Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia" zrozumiteľným spôsobom podáva v jednotlivých kapitolách výklad o vývine reči, o jeho poruchách, diagnostike a zároveň prináša návrhy a stimulačné programy na rozvoj všetkých jazykových rovín.

Úlohou tejto premyslenej odbornej publikácie je v dnešnej „informačnej" dobe internetu, kde ostáva zásadnou otázkou validita informácií, priniesť odborníkom z oblasti logopédie, pedagogickým pracovníkom v materských a základných školách, špeciálnym pedagógom, rodičom a všetkým tým, ktorí sa chcú dozvedieť o vývine a poruchách reči a jazyka viac, odborný a terminologický náhľad do tejto problematiky. V snahe pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami reči a jazyka prináša publikácia množstvo nápadov a konkrétnych návrhov na prácu s nimi.

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti o tom, ako s deťmi primeranejšie a funkčnejšie komunikovať a zároveň vývin reči stimulovať. V neposlednom rade poradí všetkým zainteresovaným, ako tieto deti čo najlepšie zaškoliť, a pomôže zorientovať sa vo všetkých dôležitých a v súčasnosti platných legislatívnych normách na integráciu detí s narušeným vývinom reči.

Prinášame na trh kompaktnú publikáciu o jedinečnej a výsostne ľudskej schopnosti hovoriť, o tom, ako táto mimoriadna schopnosť vznikla a ako ju rozvíjať.

Všetky kapitoly sú spracované skúsenými logopédmi z aplikačnej praxe.

Aktuálnosť je zaisťovaná aktualizačným servisom 2x ročne v súlade s aktuálnymi problémami, prípadmi a trendmi v oblasti logopédie.

 

Podrobný obsah publikácie „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia“ nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť pod týmto odkazom tu.

 

Publikácia ponúka:

 • náčrt vývinu reči
 • prehľad jednotlivých porúch reči a jazyka
 • vypracované cvičenia na prácu s deťmi: pracovné listy, motorické a grafomotorické cvičenia, cvičenia na podporu zrakového vnímania
 • cvičenia pre pedagógov a rodičov
 • praktické materiály a podporné pomôcky
 • kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale aj zároveň budete rozvíjať ich reč 
 • stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka
 • zásady optimálnej a efektívnej komunikácie
 • individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 • fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania - Cvičenia“ je určená predovšetkým logopédom (klinickým i školským), učiteľom MŠ a ZŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade aj rodičom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami.

 

 

Obsah publikácie:

 

        1.   Reč v histórii ľudského rodu

         2.   Vývin reči

               2.1. Raný vývin reči

               2.2. Oneskorený vývin reči

               2.3. Dvojjazyčnosť - bilingvizmus

               2.4. Rozvoj fonologických schopností a fonematického uvedomovania  

               2.5 Školská zrelosť a pripravenosť na školu v kontexte s fonologickým uvedomovaním

               2.6 Verbálna komunikácia v rodine ako prostriedok rozvoja jazykových a rečových zručností u detí

        3.   Diferenciálna diagnostika porúch reči a jazyka

               3.1. Súčasné trendy na Slovensku

               3.2. Vývinová dysfázia

               3.3. Verbálna dyspraxia

               3.4. Balbuties - zajakavosť

               3.5. Myofunkčná porucha

               3.6. Poruchy hlasu v detskom veku                

               3.7. Poruchy reči a jazyka ako symptóm:

                      3.7.1. Porucha sluchu

                      3.7.2. Mentálna retardácia

                      3.7.3. Detská mozgová obrna – DMO

                      3.7.4. Downov syndróm a iné syndrómy

               3.8. Dyslália - porucha zvukovej roviny reči

               3.9  Narušený príjem potravy v dôsledku zmeneného percepčného vnímania

               3.10 Dyslália a vývinové poruchy reči (diferenciálno-diagnostické kritériá)

 

         4.   Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.1. Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.2. Cvičenia na rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s autizmom

 

         5.   Starostlivosť o deti s poruchami reči a jazyka v predškolskom a školskom veku     

                      

          6.   Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.1. Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.2. Dychové cvičenia

                       6.2.1. Iné dychové hry

               6.3. Rytmické a iné cvičenia

               6.4. Cvičenia na rozvoj orálnej praxie

               6.5. Cvičenia na posilnenie jazyka

               6.6. Vyučovanie cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní – metóda CLIL

               6.7  Skloňovanie podstatných mien - nácvik koncoviek

               6.8  Kategorizácia

               6.9  Hlasová výchova

             

        7.   Cvičenia na podporu zrakového vnímania

               7.1  Rozvoj zrakového vnímania

               7.2  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)        

               7.3  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

 

        8.   Motorické a grafomotorické cvičenia

                8.1  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.2  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.3  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.4  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

 

        9.   Zásady optimálnej a efektívnej komunikácie

                9.1  Cvičenia na osvojenie jazyka pre učiteľov a rodičov

 

      10.   Individuálne začlenenie detí s Narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

               10.1  NKS detí a žiakov s mentálnym postihnutím v multikultúrnom edukačnom prostredí (výskum)

 

      11.   Terapeutické metódy, postupy a aktuálne trendy

               11.1  Biofeedbackové a neurofeedbackové postupy v liečbe porúch reči

               11.2  Augmentatívna a alternatívna komunikácia v podmienkach špeciálnej školy

 

 Online zložka obsahuje:

 • pracovné listy - grafomotorika
 • pracovné listy - kognícia
 • písmenkové omaľovánky
 • pracovné listy - puzzle
 • pracovné listy pre všestrannú starostlivosť o rozvoj jazyka a reči
 • praktické materiál a pomôcky, určené na diagnostiku a nácvik správnej výslovnosti
 • pracovné listy - relaxácia
 • bonusový materiál "Mapy pokladov", využiteľný pri kolektívnych cvičeniach

 

Autori publikácie:

 • Mgr. Zuzana Moškurjáková
 • PaedDr. Jana Mihoková
 • PhDr. Zuzana Jandová
 • PaedDr. Adelaida Fábianová
 • Mgr. Miroslava Petrík
 • Mgr. Daniela Beťková – Hudecová, PhD.
 • Mgr. Erika Skovayová
 • PaedDr. Milena Vránová
 • Bc. Ivana Hubená
 • Jana Pelechová
 • PaedDr. Mária Masárová
 • PaedDr. Mária Šišková
 • Mgr. Martina Kukumbergová
 • PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant
 • PhDr. Antónia Kotianová
 • Mgr. Michaela Chupáčová
 • Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
 • PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD
 • izr. prof. dr. Jozef Pallay
 • Mgr. Miroslava Poliaková
 • Mgr. Dominika Bošnáková

 

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 149 EUR
99 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/logs-demo/

99 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov