Odpady, obaly, recyklačný fond – povinnosti firiem v roku 2011 a 2012 (3)

Odpady, obaly, recyklačný fond – povinnosti firiem v roku 2011 a 2012 (3)

Prehľad zákonných povinností a ich riešenie v praxi!

Termín: 20. 10. 2011
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odpadové hospodárstvo je jednou z oblastí, v ktorej sa odohrávajú v roku 2011 dôležité zmeny, a to tak v oblasti právnej úpravy ako aj technického vývoja. Slovenská inšpekcia životného prostredia uskutočňuje vo firmách stále viacej kontrol, ktoré veľmi často zistia rozpory so zákonom, čo vedie k ukladaniu nemalých finančných pokút. Seminár je postavený na požiadavkách praxe, predstaví prehľadne stanovené povinnosti a ich implementáciu s cieľom pripraviť firmu na prípadnú kontrolu. Seminár zároveň poskytne informácie o zásadných zmenách, ktoré sa pripravujú pre rok 2012 v novom komplexnom zákone o odpadoch.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom podrobné, praktické informácie o aktuálnej legislatíve platnej v oblasti odpadov a obalov, predostrieť požiadavky kladené jednotlivými predpismi na firmu a ukázať, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár kladie dôraz na povinností, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

U jednotlivých povinností sa taktiež dozviete najčastejšie nedostatky z podnikovej praxe, ich možné dôsledky a spôsob ako im predísť.

Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky a očakávaných zásadných zmien od roku 2012, v rámci diskusie aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov podľa potreby účastníkov.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Obaly, odpady, recyklačný fond – povinnosti firiem v roku 2011/2012“ je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program celodenného seminára (9,00-15,30)

 • Podrobný prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a informácie o očakávaných zmenách

      a)     zákony - o odpadoch a o obaloch

      b)     vykonávacie predpisy k zákonom

 • Výklad základných ustanovení zákona o odpadoch
 • Výklad základných ustanovení zákona o obaloch
 • Prehľad všetkých povinností vyplývajúcich pre firmy z ustanovení príslušných vykonávacích predpisov
 • Recyklačný fond – povinnosti výrobcov a dovozcov
 • Prehľad sankcií za neplnenie povinností
 • Informácia o pripravovanom novom komplexnom zákone o odpadoch
 • Diskusia - konzultácie o konkrétnych problémoch podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.

Bratislava, Aston Business Hotel

Bratislava, Aston Business Hotel

,

Seminár sa koná v priestoroch Aston Business Hotela v Bratislave.

 

Adresa:

Aston Business Hotel Bratislava 

Bajkalská 22
Bratislava

 

Doprava:

MHD:

zastávka Mliekarenská:

 • z hlavnej železničnej stanice autobusom č. 74
 • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 78 alebo trolejbusom č. 205
 • z/do centra mesta trolejbus č. 205.

Autom:

GPS: N 48.15360, E 17.14656

Parkovanie zadarmo:

 • bezplatné parkovanie v areáli Aston Business Hotela Bratislava
 • vjazd na hotelové parkovisko z Trenčianskej ulice (oproti LIDL)

 

google mapa