Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonávate s odbornou starostlivosťou, nesiete vy sám/sama. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah. 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link.

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.

 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov. 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Popis publikácie:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Výhody publikácie:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov.

Obsah publikácie:

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

A 1      Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti

A 2      Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.1    Proces zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.2    Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2019

A 3      Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

A 4      Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti

A 5      Práva a povinnosti predstavenstva družstva

A 6      Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie

A 7      Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov

            7.1   Upomínacie konanie - elektronické konanie o platobnom rozkaze

A 8      Právo na ochranu duševnej tvorby

            8.1    Základný spoločný rámec ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch EÚ

A 9      Súbeh výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru

A 10    Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registrov

A 11    Povinnosti podnikateľov obchodujúcich s verejnou správou

           11.1  Zmeny v registri partnerov verejného sektora od 1. 9. 2019

           11.2  Zaručená elektronická fakturácia od 1. 8. 2019

A 12    Nové povinnosti voči obchodnému registru od 1. 10. 2020

 

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

B 1      Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov

            1.1   Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2018

B 2      Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie

B 3      Zodpovednosť za spôsobenú škodu

B 4      Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

            4.1   Povinnosti štatutárov podľa zákona o ochrane osobných údajov

            4.2   GDPR - zmena v pravidlách pre ochranu osobných údajov od 25. mája 2018

            4.3   Základné pojmy podľa GDPR

            4.4   Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR

            4.5   Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR

            4.6   Povinnosti sprostredkovateľov podľa GDPR

            4.7   Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR

            4.8   Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov v e-shope

            4.9   Marketing a GDPR

            4.10 Monitorovanie zamestnancov a GDPR

            4.11 Spracúvanie osobných údajov zamestnancov

            4.12 Vedenie osobného spisu zamestnanca

B 5      Zodpovednosť pri zamestnávaní zamestnancov

            5.1   Exekúcia zamestnanca

            5.2    Zodpovednosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti

            5.3    Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

            5.4    Dôležité zmeny pre zamestnávateľov v roku 2020

B 6      Zodpovednosť za BOZP

            6.1   Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu

            6.2   BOZP a pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

            6.3   Ochrana zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. 8. 2019

 

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

C 1      Trestná zodpovednosť právnických osôb

            1.1       Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

            1.2       Trestné činy právnických osôb a ich trestná zodpovednosť

            1.3       Druhy trestov a zásady ich ukladania

C 2     Trestnoprávna zodpovednosť štatutárneho orgánu

 

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

D 1      Druhy sankcií

D 2      Register diskvalifikácií

D 3      Zmluvná pokuta

 

E       Daňové a odvodové povinnosti

E 1      Zodpovednosť pri plnení daňových povinností

E 2      Daňové a nedaňové výdavky

            2.1       Oprávnenosť uplatňovania daňových výdavkov

            2.2       Daňová uznateľnosť výdavku

            2.3       Nedaňové výdavky

E 3     Zmeny v daňových a účtovných povinnostiach v roku 2020

   

 

F        Zo súdnej praxe

F 1     Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Obsah online zložky:

A. Vzory zmlúv, právne podania a komentáre

 • Vzor zmluvy o výkone funkcie
 • Vzor mandátnej zmluvy
 • Vzor manažérskej zmluvy
 • Poverenie zamestnanca
 • Plná moc udelená zamestnávateľom
 • Odvolanie plnomocenstva splnomocniteľom
 • Vypovedanie plnomocenstva splnomocnencom
 • Dohoda o zmluvnej pokute
 • Určenie zrážky exekútorom
 • Oznámenie exekútorovi o PN zamestnanca
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru s uvedením dôvodu
 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • Ponuka inej vhodnej práce
 • Oznámenie o neexistencii inej vhodnej práce
 • Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
 • Zápis konečného užívateľa výhod – formulár
 • Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu
 • Návrh na zápis podnikateľa (fyzickej osoby) do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľov (fyzickej osobe) do obchodného registra
 • Návrh na zápis s. r. o. do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o s. r. o. do obchodného registra
 • Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vyjadrenie zákonného zástupcu s uzatvorením pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku

 B. Agenda ochrany osobných údajov

 • Chcecklist (pomôcka na audit)
 • Odber newslettera (vzor súhlasu na web)
 • Vzor informačnej povinnosti
 • Informácia o spracúvaní osobných údajov zamestnanca
 • Súhlas - evidencia dochádzky zamestnanca s biometriou
 • Súhlas - fotografia zamestnanca na webe
 • Súhlas - spracúvanie OÚ v databáze uchádzačov o zamestnanie
 • Odporúčané doby uchovávania osobných údajov zamestnancov

 C. Agenda BOZP

 • Smernica upravujúca kontrolu požívania alkoholických nápojov
 • Smernica upravujúca zákaz fajčenia
 • Smernica o poskytovaní OOPP
 • Smernica upravujúca pravidlá pre vybavenie a používanie lekárničiek
 • Smernica na zaraďovanie zamestnancov na prácu podľa zdravotných rizík
 • Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 3552007 Z. z.
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 3552007 Z. z.)
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným dohľadom -prehľadná tabuľka
 • Smernica o povinnostiach, rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby
 • Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom
 • Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu

D. Príklady z praxe

D.1 Daňové a nedaňové výdavky

 • Cestovné náhrady konateľa
 • Stravovanie konateľa
 • Hodnota pozemkov a. s. do daňových nákladov
 • Náklady na BOZP
 • Náklady na reklamu
 • Odchodné ako mzdový nárok
 • Odpis pohľadávky do nákladov
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Odstupné ako mzdový nárok
 • Ochrana osoby a majetku
 • Poradenské služby
 • Ročná prémia vyplatená zamestnancom
 • Sprostredkovateľská provízia
 • Tvorba nedaňovej opravnej položky
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Úroky z úverov
 • Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku
 • Výdavok na získanie certifikátu
 • Vyradenie majetku v dôsledku škody spôsobenej zamestnancom

E. Komentáre k novým zákonom

 • Nová právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov od 18. 6. 2016 – nová právna úprava v kocke (brožúra)
 • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v roku 2017 – pripravovaná novella
 • Prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch v roku 2017
 • Navrhované zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. 7. 2017
 • Navrhovaná novela zákona o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora
 • Kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
 • Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od 1. 12. 2017
 • Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 • Komentár k zákonu o osobitnom odvode obchodných reťazcov
 • Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2019
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje na Slovensku
 • Novela Obchodného zákonníka v roku 2020
 • Dôležité čísla pre podnikateľov pre rok 2020

F. Zákony – úplné znenia

F.1 Obchodné, občianske a trestné právo

 • Obchodný zákonník
 • Zákon o obchodnom registri
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Trestný zákon
 • Trestný poriadok
 • Zákon o ochrane osobných údajov od 25. 5. 2018
 • Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

F.2 Pracovné právo

 • Zákonník práce
 • Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
 • Zákon o službách zamestnanosti

F.3 Daňové právo

 • Zákon o dani z príjmov

 

 

Ing. Miroslav Ilavský

Miroslav Ilavský už takmer 20 rokov pôsobí v IT sektore v obchode, projektovom a vrcholovom manažmente.

JUDr. Jakub Kováčik

JUDr. Jakub Kováčik, je niekoľko rokov právnikom v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o., pričom vo svojej právnej praxi sa venuje oblasti obchodného práva, pracovného práva a procesného zastupovania.

Okrem iného sa intenzívne zameriava aj na oblasť problematiky compliance, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML) a oblasť anti-bribery (protikorupčný systém) a ich prípadné zavedenie v spoločnostiach. Okrem iného mu je udelený certifikát Manažér informačnej bezpečnosti a Audítor informačnej bezpečnosti.

JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

JUDr. Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2012 udelený titul Mgr. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhajobe rigoróznej práce z oblasti práva duševného vlastníctva jej bol v roku 2014 udelený titul JUDr.

JUDr. Peter Čavojský, PhD.

Peter Čavojský je managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/gm2s-demo/

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov