Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonávate s odbornou starostlivosťou, nesiete vy sám/sama. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

 • Informujeme Vás o novele zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Novela prináša niekoľko zmien, ktoré spresňujú ustanovenia zákona za účelom minimalizovania možnosti obchádzať zákon, prináša novinky pri určovaní konečných užívateľov výhod, zapisovaní do registra partnerov verejného sektora, spresňuje sankcie za nesprávnu registráciu a zavádza užšiu definíciu vrcholového manažmentu.
 • Predstavujeme zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zavádza povinnosť vyhotovovať, vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry v procese verejného obstarávania. Povinnosť zapojiť sa do tohto procesu budú mať tie podnikateľské subjekty, ktoré budú obchodovať s verejnými organizáciami.
 • Od 1. 8. 2019 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Prinášame Vám prehľad nových povinností z tejto oblasti.

V online zložke, nájdete nové vzory:

 • Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom
 • Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu

 

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah. 

 Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link.

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.

 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov. 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Popis publikácie:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

 • Informujeme Vás o novele zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Novela prináša niekoľko zmien, ktoré spresňujú ustanovenia zákona za účelom minimalizovania možnosti obchádzať zákon, prináša novinky pri určovaní konečných užívateľov výhod, zapisovaní do registra partnerov verejného sektora, spresňuje sankcie za nesprávnu registráciu a zavádza užšiu definíciu vrcholového manažmentu.
 • Predstavujeme zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zavádza povinnosť vyhotovovať, vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry v procese verejného obstarávania. Povinnosť zapojiť sa do tohto procesu budú mať tie podnikateľské subjekty, ktoré budú obchodovať s verejnými organizáciami.
 • Od 1. 8. 2019 vstúpila do platnosti vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Prinášame Vám prehľad nových povinností z tejto oblasti.

V online zložke, nájdete nové vzory:

 • Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom
 • Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu

 

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah

 Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Výhody publikácie:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov.

Obsah publikácie:

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

A 1      Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti

A 2      Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.1    Proces zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.2    Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2019

A 3      Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

A 4      Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti

A 5      Práva a povinnosti predstavenstva družstva

A 6      Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie

A 7      Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov

            7.1   Upomínacie konanie - elektronické konanie o platobnom rozkaze

A 8      Právo na ochranu duševnej tvorby

            8.1    Základný spoločný rámec ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch EÚ

A 9      Súbeh výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru

A 10    Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registrov

 

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

B 1      Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov

            1.1   Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2018

B 2      Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie

B 3      Zodpovednosť za spôsobenú škodu

B 4      Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

            4.1   Povinnosti štatutárov podľa zákona o ochrane osobných údajov

            4.2   GDPR - zmena v pravidlách pre ochranu osobných údajov od 25. mája 2018

            4.3   Základné pojmy podľa GDPR

            4.4   Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR

            4.5   Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR

            4.6   Povinnosti sprostredkovateľov podľa GDPR

            4.7   Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR

            4.8   Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov v e-shope

            4.9   Marketing a GDPR

            4.10 Monitorovanie zamestnancov a GDPR

            4.11 Spracúvanie osobných údajov zamestnancov

            4.12 Vedenie osobného spisu zamestnanca

B 5      Zodpovednosť pri zamestnávaní zamestnancov

            5.1   Exekúcia zamestnanca

            5.2    Zodpovednosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti

            5.3    Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

B 6      Zodpovednosť za BOZP

            6.1   Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu

            6.2   BOZP a pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

 

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

C 1      Trestná zodpovednosť právnických osôb

            1.1       Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

            1.2       Trestné činy právnických osôb a ich trestná zodpovednosť

            1.3       Druhy trestov a zásady ich ukladania

C 1      Trestnoprávna zodpovednosť štatutárneho orgánu

 

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

D 1      Druhy sankcií

D 2      Register diskvalifikácií

D 3      Zmluvná pokuta

 

E       Daňové a odvodové povinnosti

E 1      Zodpovednosť pri plnení daňových povinností

E 2      Daňové a nedaňové výdavky

            2.1       Oprávnenosť uplatňovania daňových výdavkov

            2.2       Daňová uznateľnosť výdavku

            2.3       Nedaňové výdavky

E 3     Zmeny v daňových a odvodových povinnostiach v roku 2017

           3.1     Daň z príjmov právnických osôb

           3.2     Daň z pridanej hodnoty

           3.3     Daňový poriadok

           3.4     Sociálne a zdravotné poistenie

 

F        Zo súdnej praxe

F 1     Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Obsah online zložky:

A. Vzory zmlúv, právne podania a komentáre

 • Vzor zmluvy o výkone funkcie
 • Vzor mandátnej zmluvy
 • Vzor manažérskej zmluvy
 • Poverenie zamestnanca
 • Plná moc udelená zamestnávateľom
 • Odvolanie plnomocenstva splnomocniteľom
 • Vypovedanie plnomocenstva splnomocnencom
 • Dohoda o zmluvnej pokute
 • Určenie zrážky exekútorom
 • Oznámenie exekútorovi o PN zamestnanca
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru s uvedením dôvodu
 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • Ponuka inej vhodnej práce
 • Oznámenie o neexistencii inej vhodnej práce
 • Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
 • Zápis konečného užívateľa výhod – formulár
 • Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu
 • Návrh na zápis podnikateľa (fyzickej osoby) do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľov (fyzickej osobe) do obchodného registra
 • Návrh na zápis s. r. o. do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o s. r. o. do obchodného registra
 • Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vyjadrenie zákonného zástupcu s uzatvorením pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku

 B. Agenda ochrany osobných údajov

 • Chcecklist (pomôcka na audit)
 • Odber newslettera (vzor súhlasu na web)
 • Vzor informačnej povinnosti
 • Informácia o spracúvaní osobných údajov zamestnanca
 • Súhlas - evidencia dochádzky zamestnanca s biometriou
 • Súhlas - fotografia zamestnanca na webe
 • Súhlas - spracúvanie OÚ v databáze uchádzačov o zamestnanie
 • Odporúčané doby uchovávania osobných údajov zamestnancov

 C. Agenda BOZP

 • Smernica upravujúca kontrolu požívania alkoholických nápojov
 • Smernica upravujúca zákaz fajčenia
 • Smernica o poskytovaní OOPP
 • Smernica upravujúca pravidlá pre vybavenie a používanie lekárničiek
 • Smernica na zaraďovanie zamestnancov na prácu podľa zdravotných rizík
 • Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 3552007 Z. z.
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 3552007 Z. z.)
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným dohľadom -prehľadná tabuľka
 • Smernica o povinnostiach, rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby

D. Príklady z praxe

D.1 Daňové a nedaňové výdavky

 • Cestovné náhrady konateľa
 • Stravovanie konateľa
 • Hodnota pozemkov a. s. do daňových nákladov
 • Náklady na BOZP
 • Náklady na reklamu
 • Odchodné ako mzdový nárok
 • Odpis pohľadávky do nákladov
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Odstupné ako mzdový nárok
 • Ochrana osoby a majetku
 • Poradenské služby
 • Ročná prémia vyplatená zamestnancom
 • Sprostredkovateľská provízia
 • Tvorba nedaňovej opravnej položky
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Úroky z úverov
 • Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku
 • Výdavok na získanie certifikátu
 • Vyradenie majetku v dôsledku škody spôsobenej zamestnancom

E. Komentáre k novým zákonom

 • Nová právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov od 18. 6. 2016 – nová právna úprava v kocke (brožúra)
 • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v roku 2017 – pripravovaná novella
 • Prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch v roku 2017
 • Navrhované zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. 7. 2017
 • Navrhovaná novela zákona o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora
 • Kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
 • Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od 1. 12. 2017
 • Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 • Komentár k zákonu o osobitnom odvode obchodných reťazcov
 • Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2019
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje na Slovensku

F. Zákony – úplné znenia

F.1 Obchodné, občianske a trestné právo

 • Obchodný zákonník
 • Zákon o obchodnom registri
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Trestný zákon
 • Trestný poriadok
 • Zákon o ochrane osobných údajov od 25. 5. 2018
 • Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

F.2 Pracovné právo

 • Zákonník práce
 • Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
 • Zákon o službách zamestnanosti

F.3 Daňové právo

 • Zákon o dani z príjmov

 

 

Ing. Miroslav Ilavský

Miroslav Ilavský už takmer 20 rokov pôsobí v IT sektore v obchode, projektovom a vrcholovom manažmente.

JUDr. Jakub Kováčik

JUDr. Jakub Kováčik, je niekoľko rokov právnikom v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o., pričom vo svojej právnej praxi sa venuje oblasti obchodného práva, pracovného práva a procesného zastupovania.

Okrem iného sa intenzívne zameriava aj na oblasť problematiky compliance, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML) a oblasť anti-bribery (protikorupčný systém) a ich prípadné zavedenie v spoločnostiach. Okrem iného mu je udelený certifikát Manažér informačnej bezpečnosti a Audítor informačnej bezpečnosti.

JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

JUDr. Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2012 udelený titul Mgr. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhajobe rigoróznej práce z oblasti práva duševného vlastníctva jej bol v roku 2014 udelený titul JUDr.

JUDr. Peter Čavojský, PhD.

Peter Čavojský je managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/gm2s-demo/

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov