Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonávate s odbornou starostlivosťou, nesiete vy sám/sama. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti: 

 • Informujeme Vás o novej povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do registrov - podrobne vysvetlíme, kto je konečný užívateľ výhod, ktoré údaje sa zapisujú, aký je rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do OR a do registra partnerov verejného sektora.

 • Priblížime Vám krok za krokom ako založiť s. r. o. v roku 2019 a priblížime zmeny potrebné pre úspešné založenie spoločnosti, ako ušetriť na poplatkoch, na čo si dať pozor pri založení spoločnosti.

Pozor!!! Od apríla 2019 namiesto CD online zložka, v ktorej nájdete:

 • Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu, Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu;

 • tlačivá, potrebné pre zápis s. r. o. do obchodného registra alebo pre zápis zmeny.

 Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah. 

 Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link.

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.

 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov. 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Popis publikácie:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti: 

 • Informujeme Vás o novej povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do registrov - podrobne vysvetlíme, kto je konečný užívateľ výhod, ktoré údaje sa zapisujú, aký je rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do OR a do registra partnerov verejného sektora.

 • Priblížime Vám krok za krokom ako založiť s. r. o. v roku 2019 a priblížime zmeny potrebné pre úspešné založenie spoločnosti, ako ušetriť na poplatkoch, na čo si dať pozor pri založení spoločnosti.

Pozor!!! Od apríla 2019 namiesto CD online zložka, v ktorej nájdete:

 • Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu, Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu;

 • tlačivá, potrebné pre zápis s. r. o. do obchodného registra alebo pre zápis zmeny.

 

 Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah

 Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Výhody publikácie:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov.

Obsah publikácie:

 

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

 

A 1      Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti

A 2      Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.1    Proces zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným

            2.2    Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2019

A 3      Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

A 4      Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti

A 5      Práva a povinnosti predstavenstva družstva

A 6      Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie

A 7      Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov

            7.1   Upomínacie konanie - elektronické konanie o platobnom rozkaze

A 8      Právo na ochranu duševnej tvorby

            8.1    Základný spoločný rámec ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch EÚ

A 9      Súbeh výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru

A 10    Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registrov

 

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

 

B 1      Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov

            1.1   Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2018

B 2      Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie

B 3      Zodpovednosť za spôsobenú škodu

B 4      Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

            4.1   Povinnosti štatutárov podľa zákona o ochrane osobných údajov

            4.2   GDPR - zmena v pravidlách pre ochranu osobných údajov od 25. mája 2018

            4.3   Základné pojmy podľa GDPR

            4.4   Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR

            4.5   Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR

            4.6   Povinnosti sprostredkovateľov podľa GDPR

            4.7   Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR

            4.8   Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov v e-shope

            4.9   Marketing a GDPR

            4.10 Monitorovanie zamestnancov a GDPR

            4.11 Spracúvanie osobných údajov zamestnancov

            4.12 Vedenie osobného spisu zamestnanca

 

B 5      Zodpovednosť pri zamestnávaní zamestnancov

            5.1   Exekúcia zamestnanca

            5.2    Zodpovednosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti

 

B 6      Zodpovednosť za BOZP

            6.1   Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu

 

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

 

C 1      Trestná zodpovednosť právnických osôb

            1.1       Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

            1.2       Trestné činy právnických osôb a ich trestná zodpovednosť

            1.3       Druhy trestov a zásady ich ukladania

 

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

 

D 1      Druhy sankcií

D 2      Register diskvalifikácií

D 3      Zmluvná pokuta

 

E       Daňové a odvodové povinnosti

 

E 1      Zodpovednosť pri plnení daňových povinností

 

E 2      Daňové a nedaňové výdavky

            2.1       Oprávnenosť uplatňovania daňových výdavkov

            2.2       Daňová uznateľnosť výdavku

            2.3       Nedaňové výdavky

 

E 3     Zmeny v daňových a odvodových povinnostiach v roku 2017

           3.1     Daň z príjmov právnických osôb

           3.2     Daň z pridanej hodnoty

           3.3     Daňový poriadok

           3.4     Sociálne a zdravotné poistenie

 

F        Zo súdnej praxe

F 1     Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Podrobný Obsah online zložky nájdete tu:

Obsah online zložky

Ing. Miroslav Ilavský

Miroslav Ilavský už takmer 20 rokov pôsobí v IT sektore v obchode, projektovom a vrcholovom manažmente.

JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

JUDr. Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2012 udelený titul Mgr. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhajobe rigoróznej práce z oblasti práva duševného vlastníctva jej bol v roku 2014 udelený titul JUDr.

JUDr. Peter Čavojský, PhD.

Peter Čavojský je managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Mgr. Jakub Kováčik

Jakub Kováčik ukončil štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity vTrnave, kde mu bol v roku 2015 udelený titul Mgr.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
CD ROM so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/gm2s-demo/

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov