Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu Vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonávate s odbornou starostlivosťou, nesiete vy sám/sama. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.

Funkcia štatutárneho zástupcu či riaditeľa v sebe zahŕňa množstvo povinností a pri prípadnom porušení zákona môže vyvodenie osobnej zodpovednosti znamenať nielen stratu vašej bezúhonnosti, ale aj majetku. Neznalosť zákona však neospravedlňuje, preto je dôležité mať k dispozícii všetky aktuálne informácie.
Znížte s našou publikáciou všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon vašej funkcie.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah. 

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon vašej funkcie
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Popis publikácie:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

Publikácia prináša v online zložke vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením obsah

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Výhody publikácie:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon vašej funkcie.
 • Informujeme vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • V online zložke: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia:

Publikácia obsahuje online zložku, textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah publikácie:

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

 • Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti
 • Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
 • Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti
 • Práva a povinnosti predstavenstva družstva
 • Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie
 • Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov
 • Právo na ochranu duševnej tvorby
 • Súbeh výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru
 • Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do registrov
 • Povinnosti podnikateľov obchodujúcich s verejnou správou
 • Nové povinnosti voči obchodnému registru od 1. 10. 2020

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

 • Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov
 • Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie
 • Zodpovednosť za spôsobenú škodu
 • Zodpovednosť za ochranu osobných údajov
 • Zodpovednosť pri zamestnávaní zamestnancov
 • Zodpovednosť za BOZP

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Trestnoprávna zodpovednosť štatutárneho orgánu

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

 • Druhy sankcií
 • Register diskvalifikácií
 • Zmluvná pokuta

E       Daňové a odvodové povinnosti

 • Zodpovednosť pri plnení daňových povinností
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Zmeny v daňových a účtovných povinnostiach v roku 2020

F        Zo súdnej praxe

 • Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Obsah online zložky:

A. Vzory zmlúv, právne podania a komentáre

 • Vzor zmluvy o výkone funkcie
 • Vzor mandátnej zmluvy
 • Vzor manažérskej zmluvy
 • Poverenie zamestnanca
 • Plná moc udelená zamestnávateľom
 • Odvolanie plnomocenstva splnomocniteľom
 • Vypovedanie plnomocenstva splnomocnencom
 • Dohoda o zmluvnej pokute
 • Určenie zrážky exekútorom
 • Oznámenie exekútorovi o PN zamestnanca
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru s uvedením dôvodu
 • Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnávateľom z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 • Ponuka inej vhodnej práce
 • Oznámenie o neexistencii inej vhodnej práce
 • Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene
 • Zápis konečného užívateľa výhod – formulár
 • Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu
 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu
 • Návrh na zápis podnikateľa (fyzickej osoby) do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľov (fyzickej osobe) do obchodného registra
 • Návrh na zápis s. r. o. do obchodného registra
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o s. r. o. do obchodného registra
 • Smernica o postupe podávania a vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vyjadrenie zákonného zástupcu s uzatvorením pracovnej zmluvy s mladistvým zamestnancom
 • Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie ľahkých prác fyzickej osobe, ktorá nedovŕšila 15 rokov veku

 B. Agenda ochrany osobných údajov

 • Chcecklist (pomôcka na audit)
 • Odber newslettera (vzor súhlasu na web)
 • Vzor informačnej povinnosti
 • Informácia o spracúvaní osobných údajov zamestnanca
 • Súhlas - evidencia dochádzky zamestnanca s biometriou
 • Súhlas - fotografia zamestnanca na webe
 • Súhlas - spracúvanie OÚ v databáze uchádzačov o zamestnanie
 • Odporúčané doby uchovávania osobných údajov zamestnancov

 C. Agenda BOZP

 • Smernica upravujúca kontrolu požívania alkoholických nápojov
 • Smernica upravujúca zákaz fajčenia
 • Smernica o poskytovaní OOPP
 • Smernica upravujúca pravidlá pre vybavenie a používanie lekárničiek
 • Smernica na zaraďovanie zamestnancov na prácu podľa zdravotných rizík
 • Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 3552007 Z. z.
 • Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 3552007 Z. z.)
 • Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným dohľadom -prehľadná tabuľka
 • Smernica o povinnostiach, rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby
 • Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom
 • Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu

D. Daňové a nedaňové výdavky

 • Cestovné náhrady konateľa
 • Stravovanie konateľa
 • Hodnota pozemkov a. s. do daňových nákladov
 • Náklady na BOZP
 • Náklady na reklamu
 • Odchodné ako mzdový nárok
 • Odpis pohľadávky do nákladov
 • Odpisy nehmotného majetku
 • Odstupné ako mzdový nárok
 • Ochrana osoby a majetku
 • Poradenské služby
 • Ročná prémia vyplatená zamestnancom
 • Sprostredkovateľská provízia
 • Tvorba nedaňovej opravnej položky
 • Tvorba sociálneho fondu
 • Úroky z úverov
 • Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku
 • Výdavok na získanie certifikátu
 • Vyradenie majetku v dôsledku škody spôsobenej zamestnancom

E. Komentáre k novým zákonom

 • Nová právna úprava cezhraničného vysielania zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov od 18. 6. 2016 – nová právna úprava v kocke (brožúra)
 • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v roku 2017 – pripravovaná novella
 • Prehľad najdôležitejších zmien v zákonoch v roku 2017
 • Navrhované zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. 7. 2017
 • Navrhovaná novela zákona o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
 • Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora
 • Kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1. 5. 2018
 • Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia od 1. 12. 2017
 • Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 • Komentár k zákonu o osobitnom odvode obchodných reťazcov
 • Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2019
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje na Slovensku
 • Novela Obchodného zákonníka v roku 2020
 • Dôležité čísla pre podnikateľov pre rok 2020

F. Zákony – úplné znenia

F.1 Obchodné, občianske a trestné právo

 • Obchodný zákonník
 • Zákon o obchodnom registri
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Trestný zákon
 • Trestný poriadok
 • Zákon o ochrane osobných údajov od 25. 5. 2018
 • Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

F.2 Pracovné právo

 • Zákonník práce
 • Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
 • Zákon o službách zamestnanosti

F.3 Daňové právo

 • Zákon o dani z príjmov

Ing. Miroslav Ilavský

Miroslav Ilavský už takmer 20 rokov pôsobí v IT sektore v obchode, projektovom a vrcholovom manažmente.

JUDr. Jakub Kováčik

JUDr. Jakub Kováčik, je niekoľko rokov právnikom v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o., pričom vo svojej právnej praxi sa venuje oblasti obchodného práva, pracovného práva a procesného zastupovania.

Okrem iného sa intenzívne zameriava aj na oblasť problematiky compliance, ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML) a oblasť anti-bribery (protikorupčný systém) a ich prípadné zavedenie v spoločnostiach. Okrem iného mu je udelený certifikát Manažér informačnej bezpečnosti a Audítor informačnej bezpečnosti.

JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

JUDr. Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2012 udelený titul Mgr. Po úspešnom vykonaní rigoróznych skúšok a obhajobe rigoróznej práce z oblasti práva duševného vlastníctva jej bol v roku 2014 udelený titul JUDr.

JUDr. Peter Čavojský, PhD.

Peter Čavojský je managing partnerom advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 205 EUR
149 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/gm2s-demo/

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout