Pohotový spoločník personalistu Pohotový spoločník personalistu

Pohotový spoločník personalistu

Editovateľné vzory pre HR manažment a ich výklad s príkladmi

Zmluvy, smernice, dohody, žiadosti, interné predpisy a ďalšie dokumenty v elektronickej podobe pre personalistov a zamestnávateľov. Podklady sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľov a okamžite využiť v praxi. Publikácia tiež približuje aktuálne legislatívne zmeny v oblastiach týkajúcich sa práce personalistu.

 

Zmluvy, smernice, dohody, žiadosti, interné predpisy a ďalšie dokumenty v elektronickej podobe pre personalistov a zamestnávateľov. Podklady sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb zamestnávateľov a okamžite využiť v praxi. Publikácia tiež približuje aktuálne legislatívne zmeny v oblastiach týkajúcich sa práce personalistu.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu je uľahčiť HR manažérom, personalistom a zamestnávateľom praktickú aplikáciu právnych noriem do každodennej praxe. Všetky dokumenty pracovnoprávneho charakteru sú v elektronickej podobe, čo umožňuje ich editáciu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých organizácií a firiem.

V tlačenej časti publikácie nájdete prehľadne spracované predzmluvné vzťahy a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru. Dozviete sa, ako postupovať pri zmene pracovných podmienok, napríklad pri preradení zamestnanca na iný druh práce. Oboznámite sa so zásadami odmeňovania zamestnancov a povinnosťami pri spracovaní a výplate mzdy. Prečítate si, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a aké pri jeho skončení.

V príručke nájdete praktické vzory pracovnoprávnej dokumentácie, ako sú pracovné zmluvy, interné predpisy zamestnávateľa, dohodu o zmene pracovných podmienok, dohodu o preradení na inú prácu, dohodu o zrážkach zo mzdy či o zavedení konta pracovného času, ale aj dohody o ručení, dohodu o poskytovaní naturálnej mzdy či o výkone práce nadčas. Nájdete tu aj rôzne druhy oznámení, napríklad o čerpaní materskej dovolenky, o zmene pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, ale aj oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo oznámenie o preradení na iný druh práce. Ďalšou oblasťou sú dokumenty súvisiace so skončením pracovného pomeru z rôznych dôvodov vrátane prechodu práv a povinností a veľa ďalších potrebných písomností.

Jednotlivé oblasti sú spracované podľa požiadaviek praxe a v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia a vzory tlačív sú vypracované tak, aby ich bolo možné ľahko upravovať a dopĺňať podľa konkrétnych potrieb a okamžite využiť na vaše potreby.

Všetky dokumenty a vzory sú spracované na podklade Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou produktu je aktualizačný servis, ktorý 4x ročne zabezpečuje aktuálnosť zmlúv a ostatných dokumentov v súlade s platnou legislatívou.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

Podrobný obsah multimediálnej publikácie Pohotový spoločník personalistu nájdete v záložke s označením obsah.

 

Výhody produktu:

  • Na jednom mieste nájdete všetky zmluvy, predpisy a ďalšie dokumenty pracovnoprávneho charakteru, ktoré potrebujete vo svojej každodennej praxi.
  • Vašu prácu uľahčia profesionálne spracované vzory v elektronickej podobe, ktoré jednoducho zeditujete podľa konkrétnych potrieb Vašej organizácie.
  • Získate istotu, že pracovnoprávna dokumentácia je vo Vašej organizácii spracovaná v súlade s platnou legislatívou.
  • Budete vždy informovaní o aktuálnych zmenách, ktoré sú odborne komentované a doplnené príkladmi z praxe.
  • Súčasťou predplatného je ZDARMA VIDEOKURZ na tému: AKO RIEŠIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNANCOM - lektorkou je odborníčka Inšpektorátu práce: JUDr. Lucia Sabová Danková.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna príručka Pohotový spoločník personalistu je určený predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom a vedúcim zamestnancom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje editovateľné vzory zmlúv, písomností a ostatných dokumentov, ktoré sú praktickou pomôckou pre HR manažment. V jednotlivých dokumentoch nájdete odkaz na príslušnú aktuálnu legislatívu, ako aj plné znenie súvisiacich zákonov. Publikácia obsahuje on-line prístup pomocou aplikácie FlippingBook, CD a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

 

Popis produktu:

Cieľom multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu je uľahčiť HR manažérom, personalistom a zamestnávateľom praktickú aplikáciu právnych noriem do každodennej praxe. Všetky dokumenty pracovnoprávneho charakteru sú v elektronickej podobe, čo umožňuje ich editáciu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých organizácií a firiem.

V publikácii nájdete prehľadne spracované predzmluvné vzťahy a povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru. Dozviete sa, ako postupovať pri zmene pracovných podmienok, napríklad pri preradení zamestnanca na iný druh práce. Oboznámite sa so zásadami odmeňovania zamestnancov a povinnosťami pri spracovaní a výplate mzdy. Prečítate si, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a aké pri jeho skončení.

V príručke nájdete praktické vzory pracovnoprávnej dokumentácie, ako sú pracovné zmluvy, interné predpisy zamestnávateľa, dohodu o zmene pracovných podmienok, dohodu o preradení na inú prácu, dohodu o zrážkach zo mzdy či o zavedení konta pracovného času, ale aj dohody o ručení, dohodu o poskytovaní naturálnej mzdy či o výkone práce nadčas. Nájdete tu aj rôzne druhy oznámení, napríklad o čerpaní materskej dovolenky, o zmene pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, ale aj oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo oznámenie o preradení na iný druh práce. Ďalšou oblasťou sú dokumenty súvisiace so skončením pracovného pomeru z rôznych dôvodov vrátane prechodu práv a povinností a veľa ďalších potrebných písomností.

Jednotlivé oblasti sú spracované podľa požiadaviek praxe a v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia a vzory tlačív sú vypracované tak, aby ich bolo možné ľahko upravovať a dopĺňať podľa konkrétnych potrieb a okamžite využiť na vaše potreby.

Všetky dokumenty a vzory sú spracované na podklade Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. Súčasťou produktu je aktualizačný servis, ktorý 4x ročne zabezpečuje aktuálnosť zmlúv a ostatných dokumentov v súlade s platnou legislatívou.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

Podrobný obsah multimediálnej príručky Pohotový spoločník personalistu nájdete v záložke s označením obsah.

 

Výhody produktu:

  • Na jednom mieste nájdete všetky zmluvy, predpisy a ďalšie dokumenty pracovnoprávneho charakteru, ktoré potrebujete vo svojej každodennej praxi.
  • Vašu prácu uľahčia profesionálne spracované vzory v elektronickej podobe, ktoré jednoducho zeditujete podľa konkrétnych potrieb Vašej organizácie.
  • Získate istotu, že pracovnoprávna dokumentácia je vo Vašej organizácii spracovaná v súlade s platnou legislatívou.
  • Budete vždy informovaní o aktuálnych zmenách, ktoré sú odborne komentované a doplnené príkladmi z praxe.
  • Súčasťou predplatného je ZDARMA videokurz na tému: AKO RIEŠIŤ ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNANCOM - lektorkou je odborníčka Inšpektorátu práce: JUDr. Lucia Sabová Danková.

 

Výhody prémiovej verzie:

   • online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia
   • vždy aktuálna a komplexná publikácia, z ktorej si vytlačíte iba to čo práve potrebujete

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fulltextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna príručka Pohotový spoločník personalistu je určený predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom a vedúcim zamestnancom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje editovateľné vzory zmlúv, písomností a ostatných dokumentov, ktoré sú praktickou pomôckou pre HR manažment. V jednotlivých dokumentoch nájdete odkaz na príslušnú aktuálnu legislatívu, ako aj plné znenie súvisiacich zákonov. Publikácia obsahuje on-line prístup pomocou aplikácie FlippingBook a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

 

Rámcový obsah tlačenej publikácie:

 

Kapitola A) Úvodné informácie a komentár k aktuálnym zmenám v legislatíve

Kapitola B) Pracovnoprávne vzťahy a ich charakteristika

 • Predzmluvné vzťahy
 • Vznik pracovného pomeru
 • Osobitné spôsoby výkonu práce
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kapitola C) Zmeny pracovného pomeru a ochrana práv účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

 • Zmeny pracovného pomeru
 • Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • Ochrana súkromia zamestnanca a oprávnené záujmy zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolných mechanizmov

Kapitola D) Pracovný čas a odmeňovanie

 • Odmeňovanie
 • Mzdové zložky a príplatky
 • Prekážky v práci
 • Pracovný čas a dovolenka

Kapitola E) Skončenie pracovného pomeru, nároky účastníkov za trvania pracovnoprávneho vzťahu a pri jeho skončení, prechod práv a povinností

 • Skončenie pracovného pomeru
 • Nároky vyplývajúce z pracovného pomeru

Kapitola F) Pracovné podmienky a kontrola účastníkov pracovnoprávneho vzťahu

 • Pracovné podmienky osobitných kategórií zamestnancov

 

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 225 EUR
169 EUR
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

 

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: www.forum-media.sk/premium/sl2s-demo 

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout