BOZP – povinnosti zamestnávateľa BOZP – povinnosti zamestnávateľa

BOZP – povinnosti zamestnávateľa

Súbor vzorov a odporúčaní na zníženie zdravotných rizík zamestnancov

Praktická publikácia ponúka prehľad povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP, zrozumiteľný výklad právnych predpisov, praktické rady, ale aj súbor vzorov, pomocou ktorých znížite zdravotné riziká svojich zamestnancov a zabezpečíte si povinnú dokumentáciu v oblasti BOZP.
 

Praktická publikácia ponúka prehľad povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP, zrozumiteľný výklad právnych predpisov, praktické rady, ale aj súbor vzorov, pomocou ktorých znížite zdravotné riziká svojich zamestnancov a zabezpečíte si povinnú dokumentáciu v oblasti BOZP.
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Publikácia BOZP – povinnosti zamestnávateľa vás upozorní na všetky povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vašom pracovisku. Ponúka zrozumiteľný výklad zákona o BOZP a súvisiacich predpisov, upozorňuje na zmeny v legislatíve, poskytuje praktické rady, ako riešiť bezpečnosť práce.

Online zložka obsahuje vzory smerníc, checklistov, prevádzkových poriadkov a zásad bezpečnej práce, rozdelené do kapitol podľa odvetví, napr. BOZP v administratíve, v doprave, v chemických prevádzkach, v stavebníctve a pod. Editovateľné vzory vám uľahčia prácu a zaručia, že budete mať dokumentáciu podľa aktuálnych právnych predpisov.

Produkt sa legislatívne opiera o Zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o inšpekcii práce a ďalšie súvisiace právne predpisy.

Najnovšie v tlačenej časti nájdete informácie o BOZP u osobitných skupín zamestnancov (BOZP u mladých zamestnancov, zdravotne postihnutých, žien a matiek).

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

Podrobný obsah nájdete v záložke s označením obsah.

 

Výhody produktu:

 • Zaručí vám dodržanie všetkých novoupravených právnych predpisov.

 • Získate manuál na zabezpečenie všetkých opatrení súvisiacich so zaistením ochrany pri práci.

 • Náš praktický pomocník vám pomôže posúdiť možné riziká nebezpečenstiev a ohrození.

 • Editovateľné vzory vám uľahčia prácu pri vyhotovovaní dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou práce v odvetví, v ktorom pracujete alebo podnikáte.

 

Komu je produkt určený:

Produkt je určený predovšetkým bezpečnostným technikom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť práce, ale aj všetkým riadiacim pracovníkom zodpovedajúcim za bezpečnosť práce a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5). Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Popis produktu:

Publikácia BOZP – povinnosti zamestnávateľa vás upozorní na všetky povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vašom pracovisku. Ponúka zrozumiteľný výklad zákona o BOZP a súvisiacich predpisov, upozorňuje na zmeny v legislatíve, poskytuje praktické rady, ako riešiť bezpečnosť práce.

Online zložka obsahuje vzory smerníc, checklistov, prevádzkových poriadkov a zásad bezpečnej práce, rozdelené do kapitol podľa odvetví, napr. BOZP v administratíve, v doprave, v chemických prevádzkach, v stavebníctve a pod. Editovateľné vzory vám uľahčia prácu a zaručia, že budete mať dokumentáciu podľa aktuálnych právnych predpisov.

Produkt sa legislatívne opiera o Zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o inšpekcii práce a ďalšie súvisiace právne predpisy.

Najnovšie v tlačenej časti nájdete informácie o BOZP u osobitných skupín zamestnancov (BOZP u mladých zamestnancov, zdravotne postihnutých, žien a matiek).

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

Podrobný obsah nájdete v záložke s označením obsah.

 

Výhody prémiovej verzie:

 • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača.
 • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov.
 • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia.

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

Výhody produktu:

 • Zaručí vám dodržanie všetkých novoupravených právnych predpisov.

 • Získate manuál na zabezpečenie všetkých opatrení súvisiacich so zaistením ochrany pri práci.

 • Náš praktický pomocník vám pomôže posúdiť možné riziká nebezpečenstiev a ohrození.

 • Editovateľné vzory vám uľahčia prácu pri vyhotovovaní dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou práce v odvetví, v ktorom pracujete alebo podnikáte.

   

Komu je produkt určený:

Produkt je určený predovšetkým bezpečnostným technikom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť práce, ale aj všetkým riadiacim pracovníkom zodpovedajúcim za bezpečnosť práce a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah tlačenej publikácie:

 

 A         Základná orientácia v BOZP

 • Charakteristika, ciele a význam BOZP
 • Povinnosti zamestnávateľov a práva a povinnosti zamestnancov
 • Prehľad legislatívy
 • BOZP a odborná spôsobilosť

B         Pracovné prostredie a pracovné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky

 • Pracovné prostredie a pracovné prostriedky
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky

C         Riziká pri práci, pracovné úrazy a zdravotný dohľad

 • Riziká pri práci a ich posudzovanie
 • Pracovné úrazy, choroby z povolania, lekárske prehliadky vo vzťahu k práci
 • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
 • Pracovná zdravotná služba

D         BOZP v praxi

 • BOZP v administratíve
 • BOZP v stavebníctve
 • BOZP pri práci s chemickými látkami
 • BOZP pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou
 • BOZP pri práci v pôdohospodárstve a lesníctve
 • BOZP pri ručnej manipulácii s materiálom a bremenami
 • BOZP v doprave
 • BOZP a vyhradené technické zariadenia
 • BOZP pri skladovaní a manipulácii v skladoch
 • BOZP u osobitných skupín zamestnancov

 

 

Obsah online zložky:

A. OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

 1. Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
 2. Príklad evidenčnej karty OOPP
 3. Príkazové značky OOPP
 4. Smernica o poskytovaní OOPP
 5. Zápis o predčasnom opotrebovaní a vyradení OOPP
 6. Príklad zoznamu pre poskytovanie OOPP

B. PRACOVNÉ ÚRAZY

 1. Oznámenie – správa o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania podobného pracovného úrazu
 2. Pracovný úraz v zahraničí – postupy a povinnosti
 3. Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti
 4. Záznam o registrovanom pracovnom úraze

C. LEKÁRSKE PREHLIADKY, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 1.  Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
 2. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.)
 3. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 4. Smernica o povinnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
 5. Informácia zamestnávateľa pre RÚVZ o zdravotných rizikách pri práci (check list)
 6. Ohlásenie o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami

 D. BOZP V ADMINISTRATÍVE

 • Príklady ohrození pri identifikácii rizík – administratívne pracoviská
 • Dotazník na hodnotenie pracoviska so zobrazovacou jednotkou (check list)
 • Osnova školenia zamestnancov (administratívne profesie) o predpisoch na zaistenie BOZP
 • Karta vzdelávania zamestnanca (administratíva)
 • Smernica na zaistenie BOZP so zobrazovacou jednotkou
 • Psychosociálne riziká na pracovisku – preventívne opatrenia
 • Psychosociálne riziká na pracovisku – príklady hodnotiacich formulárov (check listy)
 • Metóda subjektívneho hodnotenia psychickej záťaže pri práci podľa Meistera – vzorový dotazník
 • Dotazník zrakových ťažkostí pri práci
 • Protokol o hodnotení psychickej záťaže pri práci
 • Protokol o prehliadke pracoviska so zobrazovacími jednotkami
 • Povinnosti používateľov rýchlovarnej kanvice
 • Povinnosti používateľov kopírovacieho stroja
 • Povinnosti používateľov mikrovlnnej rúry
 • Povinnosti používateľov skartovacieho stroja
 • Povinnosti používateľov variča

 E. BOZP V STAVEBNÍCTVE

 • Plán BOZP stavby
 • Smernica na zaistenie BOZP na stavenisku a pri stavebných prácach
 • Príklady ohrození pri identifikácii rizík – stavebné práce
 • Zásady pre vypracovanie plánu BOZP pri práci na stavenisku
 • Zásady pre vypracovanie technologického postupu stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu BOZP
 • Práce s osobitným nebezpečenstvom
 • Oznámenie o trvaní prác na stavenisku
 • Kontrolný zoznam pre práce na malých stavbách
 • Protokol o odovzdaní a prebratí staveniska
 • Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu
 • Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom

 F. BOZP PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

 • Karta bezpečnostných údajov
 • Prehľad nových výstražných upozornení, dodatočných informácií o nebezpečnosti a dodatočných  prvkov  označovania látok a zmesí
 • Základné zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami
 • Požiadavky na pracovisko s výskytom nebezpečných chemických faktorov
 • Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktorom – posúdenie rizika
 • Protokol o prehliadke pracoviska s výskytom chemických faktorov
 • Piktogramy, označenie a klasifikácia chemických látok, prípravkov a zmesí
 • Prehľad nových bezpečnostných upozornení látok a zmesí
 • Tabuľka prevodu klasifikácie látky alebo zmesi podľa Smernice 67/548/EHS alebo Smernice 1999/45/ES na zodpovedajúcu klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES
 • Zásady bezpečnej manipulácie pre prácu s chemickými látkami a prípravkami – vzor pre manipuláciu s chemickým prípravkom FIXINELA PERFEKT
 • Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
 • Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami – vzor

 G. BOZP PRI PRÁCI VO VÝŠKE A NAD VOĽNOU HĹBKOU

 • Technologický postup práce vo výškach s použitím OOPP
 • Protokol o odovzdaní a prebratí lešenia do prevádzky
 • Desatoro bezpečného používania rebríka pri prácach vo výške
 • Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi

 H. BOZP PRI PRÁCI V PÔDOHOSPODÁRSTVE A LESNÍCTVE

 • Desatoro zásad bezpečnej práce v pôdohospodárstve a lesníctve
 • Základné zásady pri práci s motorovou pílou
 • Zásady bezpečnej práce pri obrábaní dreva
 • Hluk a vibrácie

 I. BOZP PRI PRÁCI S MATERIÁLOM A BREMENAMI

 •  Desatoro pri ručnej manipulácii s materiálom a bremenami
 • Dotazník na hodnotenie režimu práce pri ručnej manipulácii s bremenami (check list)
 • Smernica pre ručnú manipuláciu s bremenami
 • Protokol o prehliadke pracoviska – práca s bremenami
 • Kontrolný list pre posudzovanie rizík pri ručnej manipulácii s bremenami (chceck list)

 J. BOZP V DOPRAVE

 •  Dopravno-prevádzkový poriadok (vnútorná doprava)
 • Ďalšie ustanovenia o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave
 • Obsluha motorového vozíka
 • Pracovný režim vodičov
 • Smernica o vnútornej doprave
 • Smernica upravujúca tematický obsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidiel
 • Školenia vodičov firemných osobných vozidiel
 • Vodič cestného motorového vozidla - ohrozenia
 • Vodič všeobecne – ohrozenia
 • Záver o psychologickom vyšetrení vodiča
 • Školenie pre vodičov referentov – rozsah školenia

 K. BOZP A VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

 •  Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
 • Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky
 • Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích pred uvedením do prevádzky

L. BOZP PRI SKLADOVANÍ A MANIPULÁCII V SKLADOCH

 • Smernica o prevádzkovom poriadku skladovania
 • Poverenie - kontrola skladovacích zariadení
 • Piktogram skladu
 • Desatoro BOZP v skladoch
 • Skladník - nebezpečenstvá a ohrozenia
 • Poverenie zamestnanca na kontrolu prenosných rebríkov
 • Vzor preukazu obsluhy motorových vozíkov
 • Riziká pri obsluhe vysokozdvižného vozíka
 • Záznam o kontrole rebríka
 • Záznam o kontrole regálov

M. BOZP A ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ

 • Odborné vzdelanie a prax na činnosť na technických zariadeniach
 • Odborná spôsobilosť - pracovné prostriedky, ktoré nie sú VTZ
 • Odborná spôsobilosť - obsluha kotlov
 • Odborná spôsobilosť - obsluha VTZ tlakových
 • Odborná spôsobilosť - obsluha žeriavu
 • Odborná spôsobilosť - oprava osobného a nákladného výťahu
 • Odborná spôsobilosť - obsluha ostatných VTZ zdvíhacích
 • Odborná spôsobilosť - obsluha VTZ plynových
 • Odborná spôsobilosť - obsluha plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení skupiny C
 • Odborná spôsobilosť - obsluha elektrických zariadení

N. BOZP U OSOBITNÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

 • Príklady nebezpečenstiev a ohrození mladých v práci
 • Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
 • Smerné hmotnostné hodnoty bremien pre mladých zamestnancov
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným, matkám a dojčiacim ženám
 • Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre ženy v základnej polohe postojačky

O. BOZP A KORONAVÍRUS

 • Mimoriadne opatrenia zamestnávateľov v boji proti koronavírusu

P. ZÁKONY A SÚVISIACE PREDPISY

 •  Zákon o BOZP
 • Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákonník práce

 

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

 

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: www.forum-media.sk/premium/sfws-demo

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout