Príručka odpadového hospodárstva Príručka odpadového hospodárstva

Príručka odpadového hospodárstva

Aktuálne problémy a praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. Nakoľko ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre Vás Príručku odpadového hospodárstva, ktorá Vás upozorní na všetky aktuálne povinnosti a poskytne praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi.

Multimediálna príručka odpadového hospodárstva Vás upozorní na všetky aktuálne povinnosti a poskytne praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi. Autorom publikácie je Ing.Peter Gallovič, ktorý je odborne spôsobilou osobou na vydávanie odborných posudkov a na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a interným audítorom podľa normy ISO 14001.

Teraz aj v prémiovej verzii! Prístupnej z akéhokoľvek zariadenia (mobilu, tabletu či počítača), s fulltextovým vyhľadávaním, lupou a interaktívnymi odkazmi.

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

V čom Vám naša publikácia pomôže?

 • Upozorníme Vás na všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi, ktoré produkujete na Vašom pracovisku.
 • Naučíte sa ako správne zaradiť a triediť odpad podľa Katalógu odpadov.
 • Budete mať k dispozícii úplné znenie zákona o odpadoch a súvisiace vyhlášky, doplnené zrozumiteľným výkladom a odborným komentárom autora s ich využitím v praxi.
 • Získate komplexný prehľad o Vašich povinnostiach a naučíte sa viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov.
 • Dozviete sa aké termíny sú pre Vás dôležité v rámci odpadového hospodárstva a na čo si musíte dávať pozor a pri správnom vypĺňaní evidencie o odpadoch.
 • Dostanete veľa  praktických vzorov záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi.

 

Ďalšie výhody produktu:

 • Katalóg odpadov - ako správne triediť odpady a kde získať potrebné informácie
 • NOVINKA! - praktické check listyktoré obsahujú tabuľkovo spracovaný prehľad povinností držiteľa odpadov podľa predmetu činnosti

 

Budete tak pripravení, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám!

 

Tlačená časť publikácie:

 • je zameraná na dôležité oblasti aplikácie nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok do praxe.
 • autorom publikácie je Ing. Peter Gallovič, ktorý je odborne spôsobilou osobou na vydávanie odborných posudkov a na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

 

Budete informovaní o povinnostiach, ktoré sú zákonom vyžadované pri nakladaní s odpadmi, najmä o:

   • povinnostiach držiteľa odpadov
   • zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu - sankcie a pokuty
   • zbere odpadu a výkupe odpadu
   • povinnostiach prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
   • povinnostiach prevádzkovateľa skládky odpadov
   • nakladaní s nebezpečnými odpadmi
   • rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri spracovaní elektroodpadu
   • osobitné prúdy odpadov - pri odpadových olejoch, stavebných odpadoch
   • komunálnom odpade a organizácii zberných dvorov, kuchynskom a reštauračnom odpade a veľa ďalšieho...

 

Publikácia je doplnená o Check listy,  ktoré prehľadnou formou sumarizujú povinnosti držiteľa odpadov z rôznych oblastí činností, napr. pre:

   • Maloobchodnú predajňu
   • Pneuservis
   • Distribútora elektrozariadení
   • Výrobu, strojárstvo a obaly
   • Výrobcu vozidiel

 

Príručka je zameraná na do aplikačnej praxe a rieši oblasti:

 

B       Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi

   • povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
   • príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
   • špecifickí držitelia odpadov – charakteristika a rozsah povinností

Elektrozariadenia a elektroodpad

   • elektrozariadenia - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Batérie a akumulátory

   • batérie a akumulátory - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Obaly a odpady z obalov

   • obaly - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Vozidlá a staré vozidlá

   • vozidlá - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Pneumatiky a odpadové pneumatiky

   • pneumatiky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Neobalové výrobky a odpady z nich

   • neobalové výrobky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

 

C       Nakladanie s vodami

 • právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

 

D       Ochrana ovzdušia

 • právna úprava ochrany ovzdušia– všeobecné povinnosti

 

Online zložka k publikácii - prakticky dopĺňa komentovaný zákon:

 • odborný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý je doplnený o praktické príklady, komentáre a vysvetlenia - dôležité pre aplikačnú prax.

 

Online zložka obsahuje navyše praktické formuláre a tlačivá záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi ako aj ďalšie dôležité informácie, napríklad:

 • Evidenčná povinnosť (evidenčný list odpadu - tlačivo + návod na vyplnenie, evidenčný list zariadenia - tlačivo + návod na vyplnenie, Evidenčný list skládky odpadov - tlačivo + návod na vyplnenie)
 • Ohlasovacia povinnosť (ohlásenie údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi - tlačivo + návod na vyplnenie, ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov - tlačivo + návod na vyplnenie, oznámenie o zbere a výkupe - tlačivo + návod na vyplnenie)
 • Žiadosti (žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov a ďalšie)
 • ADR - dovoz, vývoz a tranzit odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) - registre, autorizácie, posudky  - napr. register odborne spôsobilých osôb, register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov)
 • Vedľajšie  živočíšne produkty a odvodené produkty - napr. zoznam zariadení na predbežné spracovanie a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov, príručka pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Aktuálna legislatíva(zákon o odpadoch, vyhlášky a nariadenia) a veľa ďalšieho.

 

Podrobný obsah multimediálnej príručky nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Maximálna aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom. O výhodách aktualizačného servisu si prečítajte tu. 

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia "Príručka odpadového hospodárstva" je určená všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5).

Popis produktu:

V čom Vám naša publikácia pomôže?

 • Upozorníme Vás na všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi, ktoré produkujete na Vašom pracovisku.
 • Naučíte sa ako správne zaradiť a triediť odpad podľa Katalógu odpadov.
 • Budete mať k dispozícii úplné znenie zákona o odpadoch a súvisiace vyhlášky, doplnené zrozumiteľným výkladom a odborným komentárom autora s ich využitím v praxi.
 • Získate komplexný prehľad o Vašich povinnostiach a naučíte sa viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov.
 • Dozviete sa aké termíny sú pre Vás dôležité v rámci odpadového hospodárstva a na čo si musíte dávať pozor a pri správnom vypĺňaní evidencie o odpadoch.
 • Dostanete veľa  praktických vzorov záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi.

 

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Ďalšie výhody produktu:

 • Katalóg odpadov - ako správne triediť odpady a kde získať potrebné informácie
 • NOVINKA! - praktické check listyktoré obsahujú tabuľkovo spracovaný prehľad povinností držiteľa odpadov podľa predmetu činnosti

 

Budete tak pripravení, aby ste sa vyhli zbytočným pokutám!

 

Tlačená časť publikácie:

 • je zameraná na dôležité oblasti aplikácie nového zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok do praxe.
 • autorom publikácie je Ing. Peter Gallovič, ktorý je odborne spôsobilou osobou na vydávanie odborných posudkov a na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

 

Budete informovaní o povinnostiach, ktoré sú zákonom vyžadované pri nakladaní s odpadmi, najmä o:

   • povinnostiach držiteľa odpadov
   • zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu - sankcie a pokuty
   • zbere odpadu a výkupe odpadu
   • povinnostiach prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov
   • povinnostiach prevádzkovateľa skládky odpadov
   • nakladaní s nebezpečnými odpadmi
   • rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri spracovaní elektroodpadu
   • osobitné prúdy odpadov - pri odpadových olejoch, stavebných odpadoch
   • komunálnom odpade a organizácii zberných dvorov, kuchynskom a reštauračnom odpade a veľa ďalšieho...

 

Publikácia je doplnená o Check listy,  ktoré prehľadnou formou sumarizujú povinnosti držiteľa odpadov z rôznych oblastí činností, napr. pre:

   • Maloobchodnú predajňu
   • Pneuservis
   • Distribútora elektrozariadení
   • Výrobu, strojárstvo a obaly
   • Výrobcu vozidiel

 

Príručka je zameraná na do aplikačnej praxe a rieši oblasti:

B       Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi

   • povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov
   • príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
   • špecifickí držitelia odpadov – charakteristika a rozsah povinností

Elektrozariadenia a elektroodpad

   • elektrozariadenia - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Batérie a akumulátory

   • batérie a akumulátory - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Obaly a odpady z obalov

   • obaly - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Vozidlá a staré vozidlá

   • vozidlá - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Pneumatiky a odpadové pneumatiky

   • pneumatiky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

Neobalové výrobky a odpady z nich

   • neobalové výrobky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

C       Nakladanie s vodami

 • právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

D       Ochrana ovzdušia

 • právna úprava ochrany ovzdušia– všeobecné povinnosti

 

Online zložka k publikácii - prakticky dopĺňa komentovaný zákon:

 • odborný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý je doplnený o praktické príklady, komentáre a vysvetlenia - dôležité pre aplikačnú prax.

 

Online zložka obsahuje navyše praktické formuláre a tlačivá záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi ako aj ďalšie dôležité informácie, napríklad:

 • Evidenčná povinnosť (evidenčný list odpadu - tlačivo + návod na vyplnenie, evidenčný list zariadenia - tlačivo + návod na vyplnenie, Evidenčný list skládky odpadov - tlačivo + návod na vyplnenie)
 • Ohlasovacia povinnosť (ohlásenie údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi - tlačivo + návod na vyplnenie, ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov - tlačivo + návod na vyplnenie, oznámenie o zbere a výkupe - tlačivo + návod na vyplnenie)
 • Žiadosti (žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov a ďalšie)
 • ADR - dovoz, vývoz a tranzit odpadov
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV) - registre, autorizácie, posudky  - napr. register odborne spôsobilých osôb, register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov)
 • Vedľajšie  živočíšne produkty a odvodené produkty - napr. zoznam zariadení na predbežné spracovanie a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov, príručka pre nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Aktuálna legislatíva(zákon o odpadoch, vyhlášky a nariadenia) a veľa ďalšieho.

 

Podrobný obsah multimediálnej príručky nájdete v záložke s označením Obsah.

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

Maximálna aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom. O výhodách aktualizačného servisu si prečítajte tu. 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia "Príručka odpadového hospodárstva" je určená všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje Online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook.

Obsah produktu:

 

Obsah tlačenej publikácie

 

A       Úvodné informácie

A 1    Obsah tlačenej publikácie

A 2    Obsah CD ROMu

A 3    O autorovi

A 4    Kľúč k tlačenej publikácii

A 5    Check listy - prehľad  povinností držiteľa odpadov

         5.1     Kontrolný zoznam premaloobchodnú predajňu

         5.2     Kontrolný zoznam prepneuservis

         5.3     Kontrolný zoznam pre distribútora elektrozariadení

         5.4     Kontrolný zoznam - výroba, strojárstvo, obaly

         5.5     Kontrolný zoznam pre výrobcu vozidiel

 

B       Odpadové hospodárstvo

B0     Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

B1     Nakladanie s odpadmi – všeobecné povinnosti

1.1     Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

1.2     Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi

1.3     Špecifickí držitelia odpadov – charakteristika a rozsah povinností

B2     Elektrozariadenia a elektroodpad

2.1     Elektrozariadenia - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 3    Batérie a akumulátory

3.1     Batérie a akumulátory - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 4    Obaly a odpady z obalov

4.1     Obaly - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 5    Vozidlá a staré vozidlá

5.1     Vozidlá - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 6    Pneumatiky a odpadové pneumatiky

6.1     Pneumatiky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 7    Neobalové výrobky a odpady z nich

7.1     Neobalové výrobky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

 

C       Nakladanie s vodami

C1     Nakladanie s vodami – všeobecné povinnosti

1.1     Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

 

D       Ochrana ovzdušia

D1   Ochrana ovzdušia – všeobecné povinnosti

1.1       Právna úprava ochrany ovzdušia

 

Obsah Online zložky

 

A         Sprievodca publikáciou v Online zložke

A1        Sprievodca spustením a ovládaním aplikácie v online zložke

A2        Obsah tlačenej publikácie

A3        Obsah Online zložky

A4        Odborný výklad k ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

            A4.1 Obsah

            A4.2 B Základné ustanovenia právnej úpravy odpadového hospodárstva

            A4.3 C Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb

            A4.4 D Rozšírená zodpovednosť výrobcov

            A4.5 E  Osobitné prúdy odpadov

            A4.6 F  Komunálny odpad

            A4.7 G Administratívne nástroje odpadového hospodárstva

            A4.8 H Finančné nástroje odpadového hospodárstva

 

B         Nakladanie s odpadmi

B1        Evidenčná povinnosť

            B1.1     Evidenčný list odpadu - tlačivo

            B1.2     Evidenčný list odpadu - vyplnenie

            B1.3     Evidenčný list zariadenia - tlačivo

            B1.4     Evidenčný list zariadenia - vyplnenie

            B1.5 - Evidenčný list skládky odpadov - tlačivo

            B1.6     Evidenčný list skládky odpadov - vyplnenie

B2        Ohlasovacia povinnosť

            B2.1     Ohlásenie údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi - tlačivo

            B2.2     Ohlásenie údajov o vzniku odpadov a nakladaní s nimi - vyplnenie

            B2.3     Zoznam odpadov - povinné ohlasovanie vzniku odpadu a nakladania s ním

            B2.4     Oznámenie o zbere a výkupe - tlačivo

            B2.5     Oznámenie o zbere a výkupe - vyplnenie

 

C         Rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV)

C1        Registre

            C1.1     Autorizácie

     C1.1.1    Register autorizácií činností a autorizovaných osôb

     C1.1.2    Zoznam OZV a rozsah autorizácií

C2        Žiadosti

            C2.1     Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov

            C2.2     Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení

            C2.3     Žiadosť o zápis do registra výrobcov neobalov

            C2.4     Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

            C2.5     Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vozidiel

            C2.6     Žiadosť o zápis do registra pneumatík

 

D         Vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty

D1       Charakteristika vedľajších živočíšnych a odvodených produktov

D2       Zariadenia na predbežné spracovanie a skladovanie VŽP

 

E          ADR

E1        ADR

E2        Preprava nebezpečných vecí ADR

E3        Členské štáty ADR

E4        Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

E5        Príklady nebezpečných vecí podľa dohody ADR

E6        Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR

E7        Osobitná výbava motorových vozidiel podľa ADR

E8        Hasiace prístroje – ADR

E9        Cisternový kód

E10      Podmienky podlimitnej prepravy nebezpečných vecí podľa ADR

 

F          Špecifiká samospráv

F1        Program odpadového hospodárstva obce – osnova

 

G         Environmentálne označovanie  a dobrovoľné nástroje

G1       Environmentálne označovanie produktov

G2       Poplatky za udelenie a používanie národnej enviromentálnej značky EVP

G3       Formuláre a žiadosti

            G3.1    Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky EVP

            G3.2    Žiadosť o udelenie európskej značky Environmentálna značka EÚ

            G3.3    Žiadosť o overenie zhody vlastného vyhlásenia tvrdení o environmentálnych       vlastnostiach produktu

 

H         Zoznam právnych predpisov

H1       Zákony

           Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch k 1.1. 2018

H2       Vyhlášky

           Vyhláška 373-2015_RVZ

           Vyhláška 366-2015_Evidencia

           Vyhláška č. 246-2017 Z. z. novela vyhlášky č. 366-2015_Evidencia 

           Vyhláška 365-2015_Katalóg_odpadov

           Vyhláška 372-2015_Skládky

           Vyhláška 371-2015_Vykonávacia

           Vyhláška 370-2015_RF

           Vyhláška 14-2017_novela 373/2015

H3       Súvisiace právne predpisy

           Zákon 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP

           Zákon 364/2004 o vodách

           Zákon 409/2011 o enviromentálnej záťaži.

H4       Nariadenia EÚ o odpadovom hospodárstve

           Nariadenie 1013/2006 o preprave (konsolidované znenie)

           Nariadenie 1069/2009 (VZP)

           Nariadenie 1357/2014 (nebezpečné vlastnosti)

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/ecos-demo/

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

195 EUR
bez DPH a expedičných nákladov