Manuál prevádzkovateľa budovy Manuál prevádzkovateľa budovy

Manuál prevádzkovateľa budovy

Vzory a návody pre vlastníkov a správcov nehnuteľností

Problematika správy nehnuteľností je regulovaná širokým spektrom legislatívy, ktorá podlieha častým zmenám. Zodpovednosť za prípadné havárie a nedostatočnú dokumentáciu pritom padne na hlavu správcu či vlastníka budovy. Publikácia prináša na jednom mieste všetko, čo k správe budovy potrebujete, nielen výklad povinností, ale predovšetkým praktické vzory, návody, postupy, schémy a pod.
 

Problematika správy nehnuteľností je regulovaná širokým spektrom legislatívy, ktorá podlieha častým zmenám. Publikácia prináša nielen výklad povinností, ale predovšetkým praktické vzory, návody, postupy, schémy a pod.
 
PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej verzie s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.
 

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

V čom vám naša publikácia pomôže?

 • Dostanete desiatky vzorov technickej a bezpečnostnej dokumentácie
 • Nepochybíte pri právnych podaniach a uzatváraní zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov a bytov
 • Ušetríte čas a získate istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou

Úlohou publikácie "Manuál prevádzkovateľa budovy" je významne ušetriť čas vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov a priniesť im istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou.

Online zložka k publikácii obsahuje vzory právnych zmlúv týkajúcich sa bytov a nebytových priestorov, správy z revízií technických zariadení, zoznamy lehôt povinných kontrol technických zariadení, plán BOZP stavby a dokumentáciu v súvislosti s ochranou pred požiarmi.  Požiarny poriadok, evakuačný plán, vzory správ z odborných prehliadok a ďalšie desiatky predvyplnených dokumentov.

Najnovšie v tlačenej časti:

 • V časti F1 nájdete aktualizovanú a vo viacerých smeroch doplnenú kapitolu zameranú na zaistenie BOZP na pracoviskách. Dozviete sa viac o povinnostiach zamestnávateľa, povinnostiach a právach zamestnancov a povinnostiach vedúcich zamestnancov.

Najnovšie v online zložke:

 • Prechádzame na modrenejšiu formu prostredníctvom online zložky.
 • Obsah online vzorov sme doplnili o smernicu ku školeniu BOZP, smernicu na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok a smernicu na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu.

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah. 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Komu je produkt určený:

Manuál prevádzkovateľa budovy je určený vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Popis produktu:

v čom vám naša publikácia pomôže?

 • Dostanete desiatky vzorov technickej a bezpečnostnej dokumentácie
 • Nepochybíte pri právnych podaniach a uzatváraní zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov a bytov
 • Ušetríte čas a získate istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou

Výhody prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia 

Úlohou publikácie "Manuál prevádzkovateľa budovy" je významne ušetriť čas vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov a priniesť im istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou.

Online zložka k publikácii obsahuje vzory právnych zmlúv týkajúcich sa bytov a nebytových priestorov, správy z revízií technických zariadení, zoznamy lehôt povinných kontrol technických zariadení, plán BOZP stavby a dokumentáciu v súvislosti s ochranou pred požiarmi.  Požiarny poriadok, evakuačný plán, vzory správ z odborných prehliadok a ďalšie desiatky predvyplnených dokumentov.

Najnovšie v tlačenej časti:

 • V časti F1 nájdete aktualizovanú a vo viacerých smeroch doplnenú kapitolu zameranú na zaistenie BOZP na pracoviskách. Dozviete sa viac o povinnostiach zamestnávateľa, povinnostiach a právach zamestnancov a povinnostiach vedúcich zamestnancov. 

Najnovšie v online zložke:

 • Prechádzame na modrenejšiu formu prostredníctvom online zložky.
 • Obsah online vzorov sme doplnili o smernicu ku školeniu BOZP, smernicu na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok a smernicu na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu.

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

 

Komu je produkt určený:

Manuál prevádzkovateľa budovy je určený vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Publikácia je aktualizovaná na základe legislatívnych zmien a nových povinností. Výhody aktualizačného servisu si prečítajte tu.

Obsah tlačenej publikácie:

 

A Manuál bezpečnosti technických zariadení

A 1      Základné povinnosti prevádzkovateľa a legislatíva

A 2      Zaradenie technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

A 3      Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu a činnosti na technických zariadeniach 

           tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových

A 4      Analýza, hodnotenie a riadenie rizík

A 5      Bezpečná údržba pracovných prostriedkov

A 6      Návod na použitie (obsluhu) pracovných prostriedkov - technických zariadení

A 7      Novela nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní   bezpečnostných častí do výťahov na trhu

 

B Ochrana pred požiarmi

B 1      Základné povinnosti

B 2      Dokumentácia v podmienkach vlastníka alebo prevádzkovateľa budovy, objektu a priestoru

B 2.1   Zmeny v ustanoveniach vyhlášky o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z., 
           účinné od 1. 9. 2015

B 2.2   Dokumentácia ochrany pred požiarmi

 

C Byty a nebytové priestory

C 1      Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

C 2      Zákon o správcoch v bytových domoch

C 3      Zabezpečenie záväzkov záložným právom

C 4      Právne vzťahy - byty

C 5      Právne vzťahy – nebytové priestory

C 6      Správa domu alebo budovy

C 6.1   Zmluva o výkone správy

C 6.2   Odborná spôsobilosť správcov bytových domov

C 7      Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

C 7.1   Zmluva o spoločenstve

C 8      Bytové družstvá

C 9      Zodpovednosť správcu a vlastníka budovy

C 9.1   Povinnosti účastníkov trhu s teplom

C 9.2   Slovenská obchodná inšpekcia - čo môže kontrolovať u správcu alebo v SVB

C 9.3   Alternatívne riešenie sporov u správcu alebo v SVB

C 10    Správa bytového fondu

C 10.1 Úvod do problematiky

C11     Exekúcie

 

D Energetická efektívnosť budov

D 1      Základné pojmy

D 2      Prehľad legislatívy

D 3      Energetická hospodárnosť a efektívnosť

D3.1    Energetická efektívnosť

D4       Potenciálne oblasti na úsporu energie

 

D Energetická efektívnosť budov

E 1      Daň z príjmov pri predaji nehnuteľností

E 2      Daň z príjmov pri prenájme nehnuteľností

E 3      Daň z nehnuteľností

E 4      Uplatňovanie DPH pri obstaraní nehnuteľností

E 5      Uplatňovanie DPH pri predaji nehnuteľnosti platiteľom DPH

 

F  BOZP pri prevádzke budovy

F 1      Pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách

F 2      Práce a pracoviská spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých

 

G  Objektová bezpečnosť

G 1     Povinnosti prevádzkovateľa budovy pri používaní bezpečnostných kamier

G 2     Ochrana osobných údajov pre správcov budov

Obsah online zložky:

 Obsah online zložky

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Ing. Róbert Žúdel

Autor je odborne spôsobilou osobou pre oblasť Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov a je zodpovednou osobou pre energetickú certifikáciu budov v spoločnosti Energetická náročnosť budov, s.

Ing. Tamara Paceková

Tamara Paceková je odborníčka s dlhoročnou praxou v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátané bezpečnosti technických zariadení, v oblasti stavebníctva a trhového dohľadu.

JUDr. Ľubica Regecová

Ľubica Regecová má dlhoročnú prax v oblasti právnych služieb, pracovala vo verejnej správe, ako aj v súkromnou sektore.

JUDr. Lucia Semančínová

Lucia Semančínová vedie v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS oddelenie IT práva a ochrany osobných údajov. Lucia má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach ochrany osobných údajov.

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Viktória Nagyová, Tenkač

JUDr. Viliam Janáč

Mgr. Ing. Martin Konvit

Profesne sa venuje najmä právu duševného vlastníctva, ochrane osobných údajov a obchodnému právu.

plk. JUDr. Pavol Komár

plk. JUDr. Pavol Komár pôsobí ako vedúci oddelenia všeobecnej štátnej správy odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.V oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí od roku 1991.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 195 EUR
129 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/fams-demo/

169 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

225 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout