Interné smernice firmy 2024 Interné smernice firmy 2024

Interné smernice firmy 2024

Praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly

Sú vaše interné smernice v súlade s aktuálnymi predpismi? Viete, ako správne nastaviť vnútorný kontrolný systém firmy? Nedovoľte inšpekcii, aby vás načapala! Stačí sformulovať vnútorné pravidlá firmy do smerníc a mať aktualizovanú každú internú dokumentáciu. Naša praktická príručka vám pomôže identifikovať rizikové oblasti a poskytne návod, ako jednoducho vytvoriť či upraviť jednotlivé smernice.

Sú vaše interné smernice v súlade s aktuálnymi predpismi? Viete, ako správne nastaviť vnútorný kontrolný systém firmy? Nedovoľte inšpekcii, aby vás načapala! Stačí sformulovať vnútorné pravidlá firmy do smerníc a mať aktualizovanú každú internú dokumentáciu. Naša praktická príručka vám pomôže identifikovať rizikové oblasti a poskytne návod, ako jednoducho vytvoriť či upraviť jednotlivé smernice. Vďaka predpripraveným vzorom a šablónam to bude hračka!

NOVINKA! Príručka obsahuje aj NOVÚ ochranu oznamovateľov od 1. 7. 2023, ktorá je povinná pre firmy zamestnávajúce najmenej 50 zamestnancov, pre firmy z oblasti financií, životného prostredia a bezpečnosti dopravy.&

Výhody prémiovej verzie

`

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

219 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

 

Popis produktu

Cieľom príručky je pomôcť firmám predísť problémom s kontrolnými orgánmi vďaka perfektne pripraveným interným smerniciam a dokumentácii. V príručke zistíte, ako nastaviť vnútorný kontrolný systém firmy a pomôžeme vám identifikovať rizikové oblasti. Práve vďaka internej kontrole môžete ochrániť majetok firmy! Poradíme vám tiež, ako vypracovať interné smernice a všetku dokumentáciu v súlade s aktuálnou legislatívou a ako sa nenechať načapať kontrolou. Súčasťou príručky sú predpripravené vzory dokumentov!

 

Prínos publikácie

Publikácia prináša nasledujúce riešenia:

 1. Nastavíte interné procesy a ich dodržiavanie.
 2. Vďaka interným kontrolám ochránite chod svojej firmy.
 3. Eliminujete interné riziká (sprenevera, chybovosť, únik informácií...).
 4. Rozbehnete fungujúci systém, ktorý obstojí počas kontrol (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.).
 5. Získate postupy a konkrétne vzory ako na to.
 6. Vyhnete sa riziku sankcií pri kontrolách z úradu.

Praktická príručka so vzormi smerníc, formulármi a šablónami je navrhnutá tak, aby bolo možné všetky dokumenty editovať a prispôsobiť ich. Všetky dokumenty sú vhodné k okamžitému použitiu a adaptovateľné na potreby konkrétnej firmy. Pozrite si detailný obsah príručky.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia je určená majiteľom, konateľom, finančným riaditeľom, ekonomickým riaditeľom, manažérom, hlavným účtovníkom a účtovníkom vo všetkých malých a stredných firmách.

 

Špecifikácia štandardnej verzie:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s konkrétnymi editovateľnými vzormi interných smerníc. 

 • Šanón s 87 tlačených strán formátu A4 v zakladači – obsahuje rady, tipy, návody a pomôcky
 • Online zložka s editovateľnými vzormi, dokladmi a formulármi a súvisiacou legislatívou

Popis produktu

Cieľom príručky je pomôcť firmám predísť problémom s kontrolnými orgánmi vďaka perfektne pripraveným interným smerniciam a dokumentácii. V príručke zistíte, ako nastaviť vnútorný kontrolný systém firmy a pomôžeme vám identifikovať rizikové oblasti. Práve vďaka internej kontrole môžete ochrániť majetok firmy! Poradíme vám tiež, ako vypracovať interné smernice a všetku dokumentáciu v súlade s aktuálnou legislatívou a ako sa nenechať načapať kontrolou. Súčasťou príručky sú predpripravené vzory dokumentov!

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu

 

Prínos publikácie

Publikácia prináša nasledujúce riešenia:

 1. Nastavíte interné procesy a ich dodržiavanie.
 2. Vďaka interným kontrolám ochránite chod svojej firmy.
 3. Eliminujete interné riziká (sprenevera, chybovosť, únik informácií...).
 4. Rozbehnete fungujúci systém, ktorý obstojí počas kontrol (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.).
 5. Získate postupy a konkrétne vzory ako na to.
 6. Vyhnete sa riziku sankcií pri kontrolách z úradu.

Praktická príručka so vzormi smerníc, formulármi a šablónami je navrhnutá tak, aby bolo možné všetky dokumenty editovať a prispôsobiť ich. Všetky dokumenty sú vhodné k okamžitému použitiu a adaptovateľné na potreby konkrétnej firmy. Pozrite si detailný obsah príručky.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia je určená majiteľom, konateľom, finančným riaditeľom, ekonomickým riaditeľom, manažérom, hlavným účtovníkom a účtovníkom vo všetkých malých a stredných firmách.

 

Výhody prémiovej verzie:

 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s konkrétnymi editovateľnými vzormi interných smerníc. 

 • Šanón s 87 tlačených strán formátu A4 v zakladači – obsahuje rady, tipy, návody a pomôcky
 • Online zložka s editovateľnými vzormi, dokladmi a formulármi a súvisiacou legislatívou

Obsah publikácie:

 

TLAČENÁ ČASŤ

A -1     VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA INFORMÁCIÍ OD 1. 7. 2023

 • Vymedzenie základných pojmov – oznamovateľ, oznámenie, anonymné oznámenie, závažná protispoločenská činnosť ...
 • Čo prináša novela?
 • Konkrétne povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z novely zákona
 • Zodpovedná osoba – kto môže byť zodpovednou osobou, povinnosti a postavenie zodpovednej osoby
 • Vnútorný systém preverovania oznámení

A -2     VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM

 • Druhy auditov, riziko auditu a outsourcing
 • Controlling a interný audit
 • Zodpovednosť firmy  za vnútorný kontrolný systém

B       INTERNÉ SMERNICE

 • Formálne náležitosti a obsah interných smerníc
 • Ciele a úlohy interných smerníc v podniku
 • Vypracovanie a kontrola interných smerníc

C       RIADENIE RIZÍK

 • Aké riziká plynú z absencie alebo nedodržania interných predpisov
 • Ako eliminovať interné riziká a externé riziká
 • Moderné metódy riadenia rizík

PRÍLOHY

 • Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2023
 • Sadzby stravného pri ZPC platné pre rok 2023
 • Sadzby stravného pri TPC platné pre rok 2023

 

OBSAH ONLINE ZLOŽKY

a -1     VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA INFORMÁCIÍ OD 1. 7. 2023

                                 1. INTERNÁ SMERNICA: Vnútorný systém preverovania informácií 

                                 2. Evidenčný list 

                                 3. Potvrdenie prijatia oznámenia 

                                 4. Zápisnica o prijatí oznámenia 

                                 5. Oznámenie o preverení podania Vzor o postúpení oznámenia orgánom činným v trestnom konaní  

A - 2      INTERNÉ SMERNICE

   1. Pravidlá spracovania účtovníctva
   2. Účtový rozvrh
   3. Dlhodobý majetok
   4. Zásoby
   5. Zákazková výroba
   6. Zásady vedenia pokladničnej hotovosti
   7. Obeh účtovných dokladov
   8. Pracovné cesty
   9. Pravidlá tvorby a použitia rezerv
   10. Sociálny fond
   11. Podmienky poskytovania stravovania
   12. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov
   13. Pravidlá tvorby a použitia opravných položiek
   14. Zisťovanie a rozdeľovanie výsledku hospodárenia
   15. Fondy tvorené zo zisku
   16. Evidencia dane z pridanej hodnoty – platiteľ
   17. Evidencia dane z pridanej hodnoty - neplatiteľ
   18. Platový predpis zamestnávateľa
   19. Mzdový predpis zamestnávateľa
   20. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
   21. Zostavenie účtovnej závierky
   22. Archivácia účtovných záznamov a písomností
   23. Vyraďovanie účtovnej dokumentácie
   24. Plán interného audítora
   25. Pracovná zdravotná služba
   26. Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov

 

B       VZORY DOKLADOV, TLAČÍV A FORMULÁROV

   1. Protokol o zaradení DHM - pozemky - vzor
   2. Protokol o zaradení DHM - stroje a zariadenia - vzor
   3. Protokol o zaradení DHM - súbor hnuteľných vecí - vzor
   4. Pokladničná kniha valutová pokladnica - vzor
   5. Skladová príjemka - vzor
   6. Skladová prevodka - vzor
   7. Skladová výdajka - vzor
   8. Pracovná zmluva
   9. Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
   10. Príkaz na pracovnú cestu - vzor
   11. Dohoda o mieste pravidelného pracoviska
   12. Dohoda o používaní súkromného MV pri pracovnej ceste
   13. Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)
   14. Žiadosť o vyúčtovanie cestovných náhrad
   15. Reklamačný protokol vzor
   16. Interný predpis o kontrole požívania alkohol. nápojov
   17. Protokol o vyradení dlhodobého majetku
   18. Protokol o škode
   19. Harmonogram úloh uzávierkových prác pri účtovnej závierke - vzor
   20. Prehľad inventarizovaného majetku
   21. Inventúra účtov - vzor
   22. Inventúrny súpis záväzkov - vzor
   23. Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania...- vzor
   24. Inventarizačný zápis - vzor
   25. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu
   26. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu v peňažnej forme
   27. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2023 - vzor

 

C       SÚVISIACA LEGISLATÍVA

   1. Zákon o účtovníctve
   2. Opatrenie o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
   3. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
   4. Zákon o dani z pridanej hodnoty
   5. Zákonník práce
   6. Zákon o cestovných náhradách
   7. Sadzby stravného pri ZPC
   8. Stravné pri TPC
   9. Zákon o dani z príjmov
   10. Zákon o správe daní a poplatkov (daňový poriadok)
   11. Obchodný zákonník
   12. Ochrana osobných údajov

 

Špecifikácie:

 • 87 tlačených strán formátu A4 v zakladači – obsahuje nevyhnutnú teóriu, rady, tipy, návody a pomôcky
 • online zložka s editovateľnými vzormi, dokladmi a formulármi a súvisiacou legislatívou

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 219 EUR
149 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/ings-demo/

 

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

219 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout