Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ 2023/2024: Veľká novela školského zákona je tu!

Odborná konferencia pre riaditeľky MŠ 2023/2024: Veľká novela školského zákona je tu!

Novela školského zákona • Financovanie • Príplatky

Termín: 18. 10. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Už od 1. 9. sa uplatňuje novela školského zákona vo všetkých škôlkach a školských zariadeniach. Ako to však bude vyzerať v praxi? Aké sú nové nariadenia PPV či IVP? Postupujete správne pri prijímaní detí, či uplatňovaní právneho nároku na miesto v škôlke? Ako sa financovaním zlepší práca riaditeľov? Posudzujete kvalifikačné predpoklady vašich PZ a OZ správne? Získajte potrebné info! Tešiť sa môžete na svojich obľúbených lektorov, skvelú atmosféru, množstvo podnetných informácií a inšpirácie!

Kapacita pre prezenčných účastníkov je už naplnená. Môžete si však stále objednať záznam celej konferencie, ktorý dostanete do 7 dní od konania.

 

Nenechajte si ujsť celoslovenskú, októbrovú, odbornú konferenciu pre riaditeľky MŠ! Oboznámime vás nielen s najnovšími legislatívnymi novinkami spojenými so schválenou novelou školského zákona platnou od 1.9.2023, ale aj so všetkými vyhláškami z oblasti predprimárneho vzdelávania a materských škôl. Prevedieme vás novými povinnosťami pedagogických zamestnancov a poskytneme vám hodnotné informácie, ktoré nevyhnutne potrebujete k výkonu vašej funkcie.

NOVINKA! Využite možnosť položenia otázok k panelovej diskusii s PhDr. Vierou Hajdúkovou, PhD. vopred a v anonymnej forme cez formulár!

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je poskytnúť škôlkam potrebné informácie o najhorúcejších témach z oblasti riadenia MŠ, ktoré riaditeľom a riaditeľkám pomôžu prežiť v novom školskom roku 2023/2024 po obsiahlych zmenách zákona. Zistíte:

 • Novinky a aktualizované informácie o právnom nároku na miesto v materskej škôlke
 • Podrobnosti novely školského zákona určené pre MŠ - problematika povinného predprimárneho vzdelávania, potrebná legislatíva a administratíva. 
 • Uplatnenie novej vyhlášky o posudzovaní kvalifikačných predpokladov vašich PZ a OZ, platnej od 1.9.2023
 • Detaily financovania škôl vo väzbe na pripravované zmeny
 • Ako sa zmenili požiadavky na vzdelávanie a profesijný rozvoj učiteľov MŠ?

Na všetky otázky vám budú odpovedať a prednášať renomovaní lektori, takže sa opäť máte na čo tešiť! 

Akú atmosféru môžete čakať?

 Kliknite sem pre detailný program konferencie.

Prečo si objednať konferenciu?

 • Všetky dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci sa dozviete za jeden deň
 • Získate komplexný prehľad o tom, ako uviesť do praxe povinnosti dané legislatívou
 • Nadobudnete cenné informácie a odpovede, potrebné pre efektívne riadenie MŠ
 • Načerpáte inšpiráciu a podelíte sa o svoje skúsenosti s ostatnými riaditeľkami a kolegyňami z praxe
 • Budete mať možnosť viesť odborné diskusie s profesionálmi z praxe 

Pre koho je konferencia určená?

 • riaditeľky a riaditelia MŠ bez ohľadu na formu zriadenia
 • zástupkyne a zástupcovia riaditeľa MŠ
 • majitelia alebo zriaďovatelia MŠ

Ďalšie informácie

V cene konferencie sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávky odborníkov, ktoré si môžete pozrieť aj opakovane na vašej privátnej stránke. Taktiež sa môžete tešiť na skvelý obed a očerstvenie počas celého dňa. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Hlavní partneri akcie

Loki

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,00)

 

Témy a pozvaní odborníci 

 

 • Veľká novela školského zákona od 1. 9. 2023 

Vystúpi: PhDr. Marek Havrila, PhD. 

 • zmeny a úpravy v rozhodovacej činnosti riaditeľa MŠ
 • nemožnosť "skoršieho" plnenia PPV
 • zanechanie vzdelávania v MŠ, ak nejde o PPV
 • podmienky predčasného skončenia predprimárneho vzdelávania, ak nejde o PPV
 • nový dôvod zrušenia povolenia individuáneho vzdelávania udeleného na žiadosť rodiča
 • výchova a vzdelávanie detí so ŠVVP - podporné opatrenia
 • postupy riaditeľa MŠ a obce pri zabezpečení práva na predprimárne vzdelávanie

 

 • Nové pohľady a prístupy k posudzovaniu kvalifikačných predpokladov PZ a OZ podľa novej vyhlášky

Vystúpi: Ing. Jarmila Belešová

 • nárok na poskytovanie príplatku na riadenie vedúceho pedagogického zamestnanca 
 • zaradenie do kariérového stupňa a platovej triedy s prihliadnutím na získaný stupeň vzdelania
 • ako je to pri dočasnom poverení riaditeľa, či pri súvislej triednickej činnosti a iné otázky
 • odpovede na otázky

 

 • Zmeny v právnom nároku v MŠ po novele školského zákona

Vystúpi: Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

 • legislatívne východiská zavedenia práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie
 • postupné zavádzanie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa veku detí
 • uplatnenie práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie
 • rozsah predprimárneho vzdelávania v rámci práva  na prijatie
 • nové kompetencie obce ako zriaďovateľa materskej školy a úloha RÚŠŠ v procese uplatňovania práva na prijatie na predprimárne vzdelávanie

 

 • Aktuálne financovanie MŠ vo väzbe na pripravované zmeny

Vystúpi: Ing. Jana Sládečková, PhD.

 • Financovanie MŠ prijatých zmenách v Zákone 182/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a pripravované zmeny vo financovaní MŠ
 • Zákon  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
 • zariadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády  SR č. 668/2004 Z. z  o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve  v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov – časť financovanie 

 

 • Zmeny požiadaviek na vzdelanie a profesijný rozvoj učiteľov MŠ od 1.9.

Vystúpi:  PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

 • Zmeny v profesijnom rozvoji PZ vyplývajúce z legislatívy
 • Efektivita rôznych foriem profesijného rozvoja
 • Kariérová pozícia – supervízor v MŠ
 • Aktualizačné vzdelávanie v MŠ na šk. rok 2023/2024
 • Inovačné vzdelávanie učiteľov MŠ

 

 • Záver: panelová diskusia s PhDr. Vierou Hajdúkovou, PhD. 

         Využite špeciálnu možnosť klásť Vaše otázky aj anonymne vopred vo formulári.

Zmena programu a miesta vyhradená organizátorom

 

Ing. Jana Sládečková, PhD.

Jana Sládečková je generálnou riaditeľkou Sekcie financovania regionálneho školstva na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a doktorandské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pôsobila postupne na Školskej správe v Trnave ako vedúca oddelenia, na Krajskom úrade v Trnave a na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako vedúca odboru financovania školstva.

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Mgr. Miroslava Višňovská, PhD.

Oddelenie pre rozvoj vzdelávacieho systému Štátneho pedagogického ústavu so zameraním na predprimárne vzdelávanie -materské školy.

PaedDr. Eva Pupíková, PhD.

Učiteľka profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola) z krajského pracoviska Národného inštitútu vzdelávania detí a mládeže v Nitre.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Pracuje ako odborný radca na odbore metodiky Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, kde koordinuje odbornú činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, podieľa sa na riadení a kontrole výchovy a vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách rôzneho druhu a typu. Zároveň vykonáva odborné špecializované činnosti a metodicko-konzultačné činnosti pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Uvedeným oblastiam sa venuje aj lektorsky a publikačne.

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Viera Hajdúková je odborníčka na predprimárne vzdelávanie. Problematike predprimárneho vzdelávania sa venuje takmer 40 rokov. Pri svojej práci čerpá zo svojich doterajších praktických skúseností, ktoré získala ako učiteľka a riaditeľka materskej školy, ako školská inšpektorka a metodička a tiež ako odborná zamestnankyňa orgánov štátnej správy v školstve.

Hotel NIVY, Bratislava

Hotel NIVY, Bratislava

Líščie nivy 442, Bratislava 82108

Hlavná železničná stanica
autobusy č. 74 a 61
Železničná stanica Nové mesto
autobusy č. 50 a 185
Železničná stanica Petržalka
autobus č. 86
Letisko
autobus č. 61
PARKOVANIE:
Parkovisko BILLA
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout