Cestovné náhrady v praxi – daňové a odvodové aspekty v roku 2024

Cestovné náhrady v praxi – daňové a odvodové aspekty v roku 2024

100+ príkladov, vzorov a formulárov pre okamžité využitie

V online publikácii nájdete široké spektrum príkladov z praxe, ktoré riešia rôzne situácie pri poskytovaní cestovných náhrad. Na komplexné riešenie cestovných náhrad je online publikácia doplnená o editovateľné vzory, tlačivá a ďalšiu potrebnú dokumentáciu zamestnávateľa súvisiacu s priznaním a výplatou náhrad pri vysielaní pracovníkov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty.

Autor:

149 EUR
bez DPH

AKTUALIZOVANÉ VZORY pre rok 2024!  

 

Popis produktu:

online publikácii nájdete jasné, stručné a prehľadné príklady, ktoré odzrkadľujú konkrétne situácie z praxe vznikajúce pri vyúčtovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Každý z vyše 100 príkladov je doplnený o daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z poskytovania cestovných náhrad. Pre správnu evidenciu a nastavenie interných pravidiel pri poskytovaní cestovných náhrad je publikácia doplnená o editovateľné vzory, tlačivá a súvisiacu legislatívu.

 

Renomovaná autorka Júlia Pšenková vychádzala zo svojej dlhoročnej praxe a spracovala do názorných príkladov najtypickejšie situácie vyskytujúce sa pri poskytovaní cestovných náhrad. Každý konkrétny príklad a výpočet cestovných náhrad je doplnený o súvisiace daňové a odvodové aspekty.

V publikácii nájdete napríklad:

 • poskytovanie stravného pri pracovnej ceste dvakrát v jednom dni,
 • krátenie stravného pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste,
 • preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste,
 • výdavky za ubytovanie pri pracovnej ceste,
 • určenie začiatku a konca zahraničnej pracovnej cesty,
 • vreckové a nárokovateľnosť ostatných hotovostných výdavkov,
 • použitie firemného alebo súkromného motorového vozidla,
 • poistenie a očkovanie pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • prerušenie pracovnej cesty,
 • kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty,
 • interné predpisy zamestnávateľa a vzory tlačív.

 

Podrobný obsah online publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

  

Výhody produktu:

 • Získate sprievodcu oblasťou cestovných náhrad so všetkými osobitosťami vyskytujúcimi sa v reálnej praxi.
 • Prezentované riešenia vám pomôžu správne uplatňovať všetky možnosti priznávania cestovných náhrad v súlade s platnou legislatívou.
 • Vzory dokumentov  pripravené v elektronickej podobe ušetria váš čas, stačí len vyplniť a vytlačiť.

Už nemusíte listovať článkoch a v množstve strán zákonov -  prostredníctvom online prístupu získate vstup do online publikácie, ktorá vám umožní:

 • okamžitý prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača,
 • rýchle vyhľadávanie prostredníctvom prehľadného obsahu,
 • pracovať s editovateľnými vzormi a tlačivami, ktoré si len upravíte pre vaše potreby a použijete,
 • mať kedykoľvek k dispozícii aktuálnu súvisiacu legislatívu.

 

Komu je produkt určený:

Online publikácia Cestovné náhrady v praxi – daňové a odvodové aspekty: 100+ príkladov, vzorov a formulárov pre okamžité využitie je určená všetkým podnikateľom, finančným a mzdových účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a personalistom. Užitočné informácie poskytne aj manažérom, ktorí rozhodujú o vysielaní svojich zamestnancov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty a potrebujú poznať aktuálne možnosti poskytovania cestovných náhrad.

 

Špecifikácia produktu:

Úlohou tejto publikácie je uľahčiť zamestnávateľom aj zamestnancom praktickú aplikáciu vzniku nároku, výpočtu a správnej interpretácie súvisiacich zákonných požiadaviek pri poskytovaní cestovných náhrad v každodennej praxi.

Publikácia sa legislatívne opiera o ustanovenia zákona o cestovných náhradách, Zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení. 

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Obsah ONLINE PUBLIKÁCIE:

A       Všeobecné informácie

A.1    Obsah online zložky

A.2    Osoby, ktoré majú nárok na cestovné náhrady

 

B       Tuzemské pracovné cesty

B.1    Cestové náhrady v súvislosti s prideleným miestom výkonu práce

B2     Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

          2.1    Jednodňová pracovná cesta

          2.2    Viacdňová pracovná cesta

          2.3    Stravné nad rámec zákona

          2.4    Pracovná cesta dvakrát v jednom dni, každá menej ako 5 hodín

B.3    Krátenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

                   3.1    Poskytnutý obed pri TPC v trvaní od 5 do 12 hodín

                   3.2    Poskytnutý obed pri TPC v trvaní nad 12 do 18 hodín

                   3.3    Poskytnutý obed a večera pri TPC v trvaní od 5 do 12 hodín

                   3.4    Poskytnutý obed pri TPC v trvaní nad 18 hodín

                   3.5.   Poskytnuté raňajky a obed pri TPC v trvaní nad 18 hodín

                   3.6    Poskytnutý obed a večera pri TPC v trvaní  nad 18 hodín

                   3.7    Poskytnuté raňajky, obed a večera pri TPC v trvaní nad 18 hodín

                   3.8    Krátenie stravného pri TPC podľa interného predpisu

                   3.9    Krátenie stravného pri TPC poskytnutého nad rámec zákona

B.4    Preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste

B.5    Výdavky za ubytovanie pri TPC

          5.1    Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom

          5.2    Ubytovanie hradené zamestnancom, platiteľom je uvedený zamestnávateľ

          5.3    Ubytovanie hradené zamestnancom, platiteľom je uvedený zamestnanec

          5.4    Strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom neuznaná

          5.5    Strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom uznaná

         B.6    Ostatné hotovostné výdavky pri TPC a ich nárokovateľnosť

                   6.1    Osobné výdavky

         B.7    Výška a nárokovateľnosť cestovných náhrad pri TPC

                   7.1    Cestovné pri TPC prostriedkom mestskej hromadnej dopravy

                   7.2    Cestovné pri TPC autobusovou dopravou

                   7.3    Cestovné pri TPC autobusovou dopravou, čiastočná strata dokladov

                   7.4    Cestovné pri TPC doprava vlakom

                   7.5    Cestovné pri TPC doprava lietadlom

         B.8    Použitie firemného motorového vozidla

                   8.1    Použitie firemného motorového vozidla bez náhrady

                   8.2.   Použitie firemného motorového vozidla s náhradou

         B.9    Použitie súkromného motorového vozidla

                   9.1    Náhrada v hodnote cestovného lístka

                   9.2    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa STN

                   9.3    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa STN a podľa predpisu EHK

                   9.4    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa osobitného predpisu

                   9.5    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN

                   9.6    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN a aj podľa predpisu EHK

                   9.7    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta v členení na cykly

                   9.8    Použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta bez členenia na cykly

                   9.9   Použitie súkromného motorového vozidla bez dokladovania PHM

         B.10  Prerušenie tuzemskej pracovnej cesty

                   10.1  Prerušenie TPC na žiadosť zamestnanca

                   10.2  Návšteva rodiny počas TPC

          10.3  Návšteva rodiny počas TPC – dohodnutá cesta do miesta pobytu rodiny

 

C       Zahraničné pracovné cesty

C.1    Začiatok a koniec zahraničnej pracovnej cesty

1.1     Začiatok a koniec ZPC – automobil

1.2     Začiatok a koniec ZPC – vlak, autobus

1.3     Začiatok a koniec ZPC – lietadlo, letisko v sídle zamestnávateľa

1.4     Začiatok a koniec ZPC – lietadlo, letisko na území SR

1.5     Začiatok a koniec ZPC - lietadlo, letisko v zahraničí

C.2    Použitie kurzu na prepočet zahraničnej meny

2.1     ZPC do krajiny s cudzou menou pri poskytnutí preddavku

2.2     ZPC do krajiny s miestnou menou bez poskytnutia preddavku

C.3    Preddavky na zahraničnú pracovnú cestu

3.1     Preddavok na ZPC v eurách, doplatok preddavku

3.2     Preddavok na ZPC v eurách, preplatok preddavku

3.3     Preddavok na ZPC v cudzej mene, doplatok preddavku

C.4    Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

4.1     Stravné pri ZPC v trvaní do 6 hodín

4.2     Stravné pri ZPC v trvaní 6 hodín

4.3     Stravné pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín

4.4     Stravné pri ZPC v trvaní nad 12 hodín

4.5     Stravné pri ZPC - viacdňová pracovná cesta

4.6     Stravné nad rámec zákona

4.7     Stravné pri ZPC - pracovná cesta v dvoch štátoch, rôzna dĺžka pobytu

4.8     Stravné pri ZPC - pracovná cesta v dvoch štátoch, rovnaká dĺžka pobytu

C.5    Krátenie stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

                   5.1    Poskytnutý obed pri ZPC v trvaní do 6 hodín

                   5.2    Poskytnuté raňajky pri ZPC v trvaní do 6 hodín

                   5.3    Poskytnuté raňajky pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín

                   5.4    Poskytnuté raňajky a obed pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín

                   5.5    Poskytnuté raňajky a obed pri ZPC v trvaní nad 12 hodín

                   5.6    Krátenie stravného pri ZPC podľa interného predpisu

                   5.7    Krátenie stravného pri ZPC poskytnutého nad rámec zákona

C.6    Výdavky za ubytovanie pri zahraničnej pracovnej ceste

          6.1    Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom

          6.2    Ubytovanie hradené zamestnancom v EUR

          6.3    Ubytovanie hradené zamestnancom v cudzej mene

          6.4    Strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom neuznaná

          6.5    Strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom uznaná

C.7    Ostatné hotovostné výdavky pri zahraničnej pracovnej ceste a ich nárokovateľnosť

          7.1    Ostatné hotovostné výdavky pri ZPC v EUR

          7.2    Ostatné hotovostné výdavky pri ZPC v cudzej mene

C.8    Cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

8.1     Cestovné pri ZPC – vlak, mestská hromadná doprava

8.2     Cestovné pri ZPC –  autobusová doprava

C.9    Použitie firemného motorového vozidla

                   9.1    Použitie firemného motorového vozidla bez náhrady

                   9.2.   Použitie firemného motorového vozidla s náhradou

          C.10  Použitie súkromného motorového vozidla

                  10.1  Náhrada v hodnote cestovného lístka

                  10.2  Použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN

                  10.3  Použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN a aj podľa predpisu EHK

                  10.4  Použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa osobitného predpisu v členení na cykly

                  10.5  Použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta bez členenia na  cykly

                  10.6  Použitie na žiadosť zamestnávateľa bez dokladovania PHM

          C.11  Poistenie a očkovanie pri zahraničnej pracovnej ceste

                   11.1  Poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnávateľom

                   11.2  Poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom

                   11.3  Poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom, benefit neuznaný zamestnávateľom

                   11.4  Poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom, benefit uznaný zamestnávateľom

          C.12  Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

                   12.1  Vreckové pri ZPC v trvaní do 6 hodín, vreckové do 40 %

                   12.2  Vreckové pri ZPC v trvaní do 6 hodín, vreckové nad 40 %

          C.13  Prerušenie zahraničnej pracovnej cesty

                   13.1  Prerušenie ZPC na žiadosť zamestnanca

 

D       Kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty

 

E       Vyslanie zamestnanca na prácu do zahraničia

 

F       Paušalizácia cestovných náhrad

 

G       Cestovné náhrady a stravné lístky

          G.1    Súbeh nároku na cestovné náhrady a stravné lístky - práca 4,5 hod.

          G.2    Súbeh nároku na cestovné náhrady a stravné lístky - práca 2,5 hod.

 

H       Administrácia spracovania cestovných náhrad

 

I        Interné predpisy zamestnávateľa, vzory tlačív

          I.1     Interný predpis zamestnávateľa o pracovných cestách

          I.2     Dohoda o vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu - Cestovný príkaz

          I.3     Vzor č. 1 - príkaz na pracovnú cestu

          I.4     Vzor č. 2 - príkaz na pracovnú cestu

          I.5     Príkaz na pracovnú cestu - mesačný

          I.6     Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste

          I.7     Vzor č. 1 - Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)

          I.8     Vzor č. 2 - Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)

          I.9     Vzor č. 1 - Vyúčtovanie ZPC (editovateľné tlačivo)

          I.10   Tabuľka súm stravného pri pracovných cestách

          I.11   Sadzby stravného pri ZPC

          I.12   Cestný denník

          I.13   Žiadosť o vyúčtovanie cestovných náhrad

          I.14   Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely

          I.15   Súhlas na použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu

          I.16   Dohoda o mieste pravidelného pracoviska

          I.17   Interný predpis o poskytovaní stravného

 

J        Aktuálna legislatíva k cestovným náhradám

          J.1     Zákonník práce

          J.2     Zákon o cestovných náhradách

          J.3     Opatrenie o výške súm stravného pri TPC

          J.4     Opatrenie o výške súm stravného pri ZPC 

 

***Po objednaní bezodkladne získate prístup do online publikácie. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-publikácie.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

149 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout